Ιωάννης Καποδίστριας στη Δ’ Εθνοσυνέλευσης

Καλό θα ήταν μερικοί …. “Έλληνες” λειτουργοί στην χώρα μας, να μαθαίναν από την ιστορία μας τι σημαίνει ήθος, τιμή και περιφάνεια.

καποδιστριας Ιωάννης Καποδίστριας στη Δ Εθνοσυνέλευσης«Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει
μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα
δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού
υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλά ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.

Εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω,
αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα,
ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

Απόσπασμα από την ομιλία του Ιωάννη Καποδίστρια στη Δ’ Εθνοσυνέλευση
Αργος 1829

thenetwar.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.