Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δελφών

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011 13:38

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Δελφών.

Διαβάστε αναλυτικά την Απόφαση Δημάρχου.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 35

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 Ν.3852/2010)

Αριθμ. Αποφ. 16

Ο Δήμαρχος Δελφών

αφού έλαβε υπ’ όψιν:

* Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10

* Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Δελφών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 32.263 κατοίκους.

* Το γεγονός ότι ο Δήμος Δελφών έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Δελφών, με θητεία δύο ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή και της μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, Τ.Α.Π. και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

ii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.

– Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών.

– Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

– Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.

– Την τέλεση γάμων.

– Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.

– Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

– Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

– Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.

– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και ιδίως:

– Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/2006 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, τα θέματα Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.

4. Την προεδρεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΙΤΕΑΣ και ιδίως:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ιτέας.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ιτέας.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ιτέας.

η) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του καταργούμενου Ο.Τ.Α. (τέως Δήμου Ιτέας) υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

θ) Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

ι) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ια) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

ιβ) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ιγ) Την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.

ιδ) Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων της Δημοτικής Ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Ταγκαλή και του μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των οργανικών μονάδων των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας και κάθε είδους Συγκοινωνιακών Έργων και Σηματοδότησης, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Εκτέλεσης Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Δικτύων, Τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων, την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου, την επίβλεψη μελετών και Έργων Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών, καθώς και κάθε είδους Λιμενικών έργων και έργων προστασίας και διαμόρφωσης παραλιών και ακτών.

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και ιδίως τις αρμοδιότητες χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών, Αυθαιρέτων και Κατεδαφίσεων Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας και όλων ανεξαιρέτως των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και την κάθε είδους επιβολή προστίμων που επιβάλλονται απ’ τη Διεύθυνση Πολεοδομίας.

3. Την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και ιδίως των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, Κυκλοφορίας – Στάθμευσης Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης του κανονισμού και των άλλων σχετικών κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου, καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε πρόστιμο ή άλλο διοικητικό μέτρο που επιβάλλει για οποιοδήποτε λόγο η δημοτική αστυνομία.

4. Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΑΜΦΙΣΣΑΣ και ιδίως:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Άμφισσας.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Άμφισσας.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Άμφισσας.

η) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του καταργούμενου Ο.Τ.Α. (τέως Δήμου Άμφισσας) υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

θ) την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

ι) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ια) Την αποκλειστική εποπτεία και έλεγχο των δημοτικών σφαγείων.

ιβ) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

ιγ) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ιδ) Την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.

ιδ) Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων της Δημοτικής Ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευστάθιο Μαντζώρο και του μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ιδίως:

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και των υγρών αποβλήτων, την ευθύνη της διάθεσης όλων των ανωτέρω, καθώς και την ευθύνη των χώρων υποδοχής αυτών.

– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

– Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας και ιδίως:

– Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

– Την ευθύνη του τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

– Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

– Την ευθύνη του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και των έργων Συντήρησης Πρασίνου.

– Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων και δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.

– Τη συντήρηση και διαχείριση των αντλιοστασίων και των διυλιστηρίων.

– Τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.

– Τη συντήρηση και διαχείριση των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

– Τη συντήρηση του δικτύου της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας.

– Τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των σχολικών κτιρίων και όλων εν γένει των δημοτικών κτιρίων.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΔΕΣΦΙΝΑΣ και ιδίως:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Δεσφίνας.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Δεσφίνας.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Δεσφίνας.

η) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του καταργούμενου Ο.Τ.Α. (τέως Δήμου Δεσφίνας) υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

θ) Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

ι) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ια) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

ιβ) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ιγ) Την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.

ιδ) Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων της Δημοτικής Ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων.

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ελένη Μπακολουκά και της μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

– Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

– Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006 περίπτωση ε΄ του Κ.Δ.Κ. και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Εμπορίου και ιδίως:

– Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

– Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

– Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

– Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).

– Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κάθε είδους προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΔΕΛΦΩΝ και ιδίως:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Δελφών.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Δελφών.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Δελφών.

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του καταργούμενου Ο.Τ.Α. (τέως Δήμου Δελφών) υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

θ) Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

ι) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ια) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

ιβ) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ιγ) Την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.

ιδ) Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων της Δημοτικής Ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Καραγιάννη και του μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη των Τμημάτων Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας και ιδίως τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας) σύμφωνα και με τις απονεμόμενες στο Δήμο αρμοδιότητες κατ’ άρθρο 94 Ν.3852/2010.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ και ιδίως:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Γαλαξιδίου.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Γαλαξιδίου.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Γαλαξιδίου.

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του καταργούμενου Ο.Τ.Α. (τέως Δήμου Γαλαξιδίου) υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

θ) Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

ι) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ια) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

ιβ) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ιγ) Την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.

ιδ) Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων της Δημοτικής Ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λεωνίδα Καραγιάννη και του μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΛΛΙΕΩΝ και ιδίως:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Καλλιέων.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Καλλιέων.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Καλλιέων.

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του καταργούμενου Ο.Τ.Α. (τέως Δήμου Καλλιέων) υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

θ) την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

ι) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ια) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

ιβ) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ιγ) την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.

ιδ) Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων της Δημοτικής Ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ζ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανάσιο Μανανά (με έδρα στο δημοτικό κατάστημα Πολυδρόσου της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού) και του μεταβιβάζει:

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες ΓΡΑΒΙΑΣ και ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ και ιδίως:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες Γραβιάς και Παρνασσού.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες Γραβιάς και Παρνασσού.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες Γραβιάς και Παρνασσού.

δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Γραβιάς και Παρνασσού.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των δημοτικών ενοτήτων Γραβιάς και Παρνασσού.

ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στις δημοτικές ενότητες Γραβιάς και Παρνασσού

η) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων Ο.Τ.Α. (τέως Δήμων Γραβιάς και Παρνασσού) υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

θ) Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

ι) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ια) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

ιβ) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ιγ) Την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων των δημοτικών ενοτήτων Γραβιάς και Παρνασσού, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.

ιδ) Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων των δημοτικών ενοτήτων Γραβιάς και Παρνασσού για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων.

2. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στους ως άνω ορισθέντες αντιδημάρχους και περιλαμβάνουν τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

4. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτας Λαΐνη – Κολλιαλή, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Καραγιάννης. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Καραγιάννης. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ευσταθίου Μαντζώρου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Ελένης Μπακολουκά, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστάθιος Μαντζώρος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Καραγιάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Καραγιάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μανανάς. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Μανανά, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Λεωνίδας Καραγιάννης.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανανά.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

Amfissapress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.