Πρόσκληση Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αριθ. Πρωτ: 89

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο165 του Ν.3852/2010

Αριθμ. Π.Σ. 2

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση  Συνεδρίασης  του Π.Σ.

Προς : 1.- Περιφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , κ.  Περγαντά  Κλέαρχο.

2.- Τους κ.κ.    Αντιπεριφερειάρχες: Γαζή Γιώτα, Καραμπά Βασίλειο, Μουλκιώτη Γεώργιο,

Μπουραντά Αθανάσιο, Στάϊκο Θωμά.

3.-  Τους κ.κ.  Περιφερειακούς  Συμβούλους:

 1. Μπακομήτρο Κων/νο

 2. Παρχαρίδη Παναγιώτη

 3. Παπαθωμά Γιαννιού Φανή

 4. Μπέτσιο Νικόλαο

 5. Ζιώγα Γεώργιο

 6. Καπελέρη Σταμάτιο

 7. Βουρδάνο Δημήτριο

 8. Σανίδα Ηλία

 9. Ριζάκο Παναγιώτη

10.   Αγδινιώτη Αναστάσιο

11.  Ντάνο Γρηγόριο

12.  Ψυχογιό Γεώργιο

13.  Πίσχινα Ανέστη

14.  Καρακάντζα Αθανάσιο

15.   Παπαναγιώτου Νικόλαο

16.  Μπαράκο Νικόλαο

17.  Μπαντούνα  Γεώργιο

18.  Κατσίκα Ιωάννη

19.  Κουλουρίδη Κων/νο

20.  Κακάτσο Γεώργιο

21.  Καράντζαλη Λουκά

22.  Αλεξίου Γεώργιο

23.  Παπαργύρη Γεώργιο

24.  Καραβά Τριανταφυλλιά

25.  Λατσούδη Αθανάσιο

26.  Παπαϊωάννου Πανουργιά

27.  Μπεχλιβάνη Παναγιώτη

28.  Σκλαπάνη Ταξιάρχη

29.  Τσιτσάνη Λάμπρο

30.  Βεργέτη Βασίλειο

 1. Χειμάρα Αθανάσιο

 2. Κοντογεώργο Κων/νο

 3. Κουτσογιαννακόπουλο Κων/νο

 4. Αγνιάδη Παναγιώτη

 5. Γκάβαλη Σταμάτιο

 6. Παπαθανασίου Κων/νο

 7. Καραϊσκο Περικλή

 8. Αργυρίου Δημήτριο

 9. Μακρή -Θεοδώρου Ελένη

10.  Καράμπελα Ιωάννη

11.  Βαρδακώστα Απόστολο

12.  Φατούση Νικόλαο

13.  Λετώνη Ιωάννη

 1. Χρονά Αναστάσιο

 2. Ντούρου Ιωάννα  (Σοφία)

3.   Γκικόπουλο Γεώργιο

 1. Παπανδρέου Νικόλαο

 2. Τουσιάδη  Θωμά

 1. Σπανούδη Δέσποινα

1.  Στουπή Νικόλαο

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας, Αινιάνων 8, την 24η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα   Πέμπτη   και ώρα  11.30  π.μ. προκειμένου   να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας  Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Τιμπλαλέξης     Δημήτριος.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 1 / 2-1-2011

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση  για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή οδού Καναβάρι – διασταύρωση Θεσπιών – Δομβραίνα –(Κορύνη) –Θίσβη – Πρόδρομος (με παράκαμψη Δομβραίνας)».

Εισηγητής: Η Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, τμ. Συγκοιν/κων Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας κ. Πορτάλιου Ελένη.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν προμήθειες υλικών και παροχής υπηρεσιών έτους 2011, για την κάλυξη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Καρπέτας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ανάληψης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας – εκτέλεση προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ.Καρπέτας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στην  Οικονομική  Επιτροπή.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ.Καρπέτας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός  ενός (1)  Εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου   Στερεάς  Ελλάδας στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας «Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.» για τα έτη 2011-2014

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  και  Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός  ενός (1)  Εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου   Στερεάς  Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Leader ΠAA Κεντρικής Εύβοιας (2007-2013)

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  και  Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός  ενός (1)  Εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου   Στερεάς  Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού  Προγράμματος Αλιείας Νότιας Εύβοιας και Σκύρου (ΕΔΤΠ Αλιείας) του άξονα 4 του ΕΠ.ΑΛ «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» ( Leader Αλιείας 2007-2013).

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  και  Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ    ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (MEDeGOV), που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  και  Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα  με τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (MED ROUD)», που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  και  Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για  την  αλλαγή συντονιστή  εταίρου της δράσης  με  ακρωνύμιο

“e Symbiosis”  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα Life+Κωδικός δράσης : “09ENV/GR000300”».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  κ. Μουλκιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας για το έτος 2011» και ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης.

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. , κ. Παφίλης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός τριών (3)  Εκπροσώπων  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας    στο Δ.Σ. της «Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.».

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. , κ. Παφίλης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός  ενός (1)  Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του,  του Περιφερειακού Συμβουλίου   Στερεάς  Ελλάδας στην ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος Leader.

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. , κ. Παφίλης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς      Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδας για την υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου πρώην Δήμου Λιδωρικίου».

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης  κ. Γαζή Γιώτα.

ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός  ενός (1)  Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του,  του Περιφερειακού Συμβουλίου   Στερεάς Ελλάδας για   τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής  για  εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.

Εισηγητής: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, κ.  Γαλάνη Ευαγγελία.

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός  Εκπροσώπων  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Χρήσης Εξαρτιογόνων Ουσιών Ν.Ευρυτανίας «Αλκυόνη».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  κ. Καραμπάς Βασίλης.

ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός δύο (2)  Εκπροσώπων  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για   τη  συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (ΣΝΟ), αρθ.12 του Ν.3013/2002.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  κ. Καραμπάς Βασίλης.

ΘΕΜΑ 20ο : Ορισμός δύο (2)  Εκπροσώπων  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για   τη  συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (ΣΝΟ), αρθ.12 του Ν.3013/2002.

Εισηγητής:  Ο Προϊστάμενος  τμ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Φαρόπουλος Χαράλαμπος.

ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές Λιμενικών Αρχών Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς  Σταύρος.

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση εφαρμογής Δακοκτονίας στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Εύβοιας, Φωκίδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς  Σταύρος.

ΘΕΜΑ 23ο: Υποβολή υποψηφιοτήτων και εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του   Πολίτη   και της Επιχείρησης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση σύστασης Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  κ. Μπέτσιος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 25ο: Εκλογή μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς      Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  κ. Μπέτσιος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος  Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  κ. Μπέτσιος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 27ο : Διόδια  στην Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Περγαντάς Κλέαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας Νομού του κ. Περιφερειάρχη και των Π. Συμβούλων   από 2/1/2011  μέχρι  σήμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.