ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Κατασκευή έργου Δίκτυο Ανοικτών

Διωρύγων Πεδιάδας Μόρνου Ν. Φωκίδας – Χρηματοδότηση ΤΟΕΒ»

Κοινοβουλευτική ΕΡΩΤΗΣΗ κατέθεσε στις 6 Μαΐου 2011, η Βουλευτής Φωκίδας κα Αφροδίτη Παπαθανάση, σχετικά με την εκτέλεση και ολοκλήρωση του εγγειοβελτιωτικού έργου της πεδιάδας Μόρνου Ν. Φωκίδας.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα ερωτήματα που έθεσε η Βουλευτής καθώς και οι απαντήσεις που έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε κάθε ένα από αυτά:

  1. Συνεχίζονται ή όχι να εκτελούνται από την ανάδοχο εταιρεία του έργου οι εργασίες συνέχισης και ολοκλήρωσης του βασικού αντικειμένου της εργολαβίας τους και οι εργασίες αποκατάστασης των κακοτεχνιών σύμφωνα και με τις έγγραφες συστάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου σας ;

«Το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας έχει ολοκληρωθεί, εκτός από τις περιοχές όπου υπάρχει είτε δικαστική εμπλοκή είτε έλλειψη σχετικής αδειοδότησης. Οι εργασίες αποκατάστασης των κακοτεχνιών υλοποιούνται εκ μέρους του Αναδόχου βάσει των εντολών της Δ/σας Υπηρεσίας. Ήδη από 17-1-2011, έχει κοινοποιηθεί ειδική διαταγή προς τον Ανάδοχο για αποκατάσταση ελαττωμάτων. Όσα ελαττώματα – κακοτεχνίες δεν διορθωθούν, θα εκτιμηθούν από την Επίβλεψη και πρόκειται να περικοπεί, μέσω πιστοποίησης, το ποσό που θα προκύψει για την αποκατάσταση τους από το λαβείν του Αναδόχου».

  1. Θα ζητήσει και πότε το Υπουργείο, επισήμως από τον εργολάβο του έργου να πραγματοποιήσει επειγόντως καθαρισμό και συντήρηση των τάφρων , κάτι που αποτελεί και συμβατική του υποχρέωση ;

«Ο καθαρισμός των τάφρων αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου και θα ολοκληρωθεί πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου».

  1. Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την επιτάχυνση των εργασιών ολοκλήρωσης του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου και πότε θα διευθετηθούν και θα επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας των κακοτεχνιών και άλλων αδυναμιών του έργου στην πεδιάδα του Μόρνου, με δεδομένη την υποχρέωση του Αναδόχου να καλύψει τα ζητήματα των διαπιστωμένων κακοτεχνιών που εμπίπτουν στη σύμβαση του;

«Η εργασία αποτύπωσης είχε ολοκληρωθεί και ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίησης του Παλαιού Κτηματικού Καθεστώτος. Λόγω αντιδράσεων των τοπικών παραγόντων, υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις και στη συνέχεια, επειδή η αρμοδιότητα εκτέλεσης του Αναδασμού περιήλθε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες, έγινε διαγωνισμός και ανάθεση σε ιδιωτικό γραφείο. Η εργασία της οριστικοποίησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να ακολουθήσει η μελέτη και η διάταξη των Νέων Τεμαχίων».

  1. Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ΕΣΠΕΛ και ποια τα συμπεράσματα και οι κατευθυντήριες γραμμές του ελέγχου;

«Ο έλεγχος του ΕΣΠΕΛ έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την Τεχνική Αναφορά του και μετά το διενεργηθέντα στις 13 & 14-10-2010 έλεγχο, το έργο εντάχθηκε στην κατηγορία «i» και δεν χρήζει επανελέγχου».

  1. Πότε θα εξετάσει η Διεύθυνση  Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τις τεχνικές λύσεις για την περιμετρική αντιπλημμυρική ζώνη γύρω από τη Μανάγουλη ;

«Η Δ/νση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πρότεινε ήδη με έγγραφο της προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, να εκπονηθεί η σχετική μελέτη από τον εγκατεστημένο Τοπογράφο σύμβουλο του Αναδασμού και η προκύπτουσα δαπάνη (μελέτη – κατασκευή) να περιληφθεί στο έργο του Αναδασμού, το οποίο θα εκτελέσει η Π. Ε. Φωκίδας και όχι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου»..

  1. Πότε θα οριοθετηθεί το «νέο φυσικό αντικείμενο» του υπολειπόμενου έργου και θα προετοιμάσουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και την Περιφέρεια Στερεάς το νέο Τεχνικό Δελτίο του Έργου με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες και την διαδικασία νέας προκήρυξης του ;

«Η οριοθέτηση του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου σχετίζεται άμεσα με την πορεία εκτέλεσης του Αναδασμού».

  1. Πότε θα προετοιμαστούν τα τμήματα γεωργικής γης όπου αυτό είναι εφικτό και ώριμο για αναδασμό ;

«Η προετοιμασία των τμημάτων της γεωργικής γης θα είναι εφικτή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου. Αρμόδια υπηρεσία για έργα Αναδόχου είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

  1. Θα υπάρξουν οι απαιτούμενοι εθνικοί πόροι ώστε να συνεχιστεί το έργο του αναδασμού και από τη στιγμή που θα βρεθούν οι πόροι αυτοί, πόσο χρόνο θα χρειαστεί η υπηρεσία που χειρίζεται τον αναδασμό να τον ολοκληρώσει ;

«Η ολοκλήρωση των αναδασμών θα πραγματοποιηθεί με Εθνική χρηματοδότηση και για το λόγο αυτό στο πλαίσιο της ΣΑΕ 081/3 έχει προβλεφθεί σχετικός κωδικός και πίστωση, ενώ η χρηματοδότηση σχετίζεται με τις πιστοποιήσεις δαπανών που θα υποβληθούν, καθώς και με τη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων».

  1. Ποια είναι η εκτίμηση του ετήσιου κόστους λειτουργίας του έργου;

Σχετικά με την εκτίμηση του ετήσιου κόστους λειτουργίας του έργου, επειδή υπεισέχονται αρκετοί αστάθμητοι παράγοντες, σκόπιμο είναι να υπάρξει ικανός χρόνος λειτουργίας, ώστε να καταγραφούν οι σχετικές δαπάνες.

Θα απαιτηθεί η πρόσληψη από τον ΤΟΕΒ ενός ειδικευμένου ηλεκτρολόγου για το χειρισμό του αυτόματου προγράμματος λειτουργίας των αντλιοστασίων και ενός εργάτη με γνώσεις υδραυλικού.

  1. Πότε θα πραγματοποιηθεί η ενίσχυση του ΤΟΕΒ προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δαπάνη της αποστράγγισης της περιοχής η οποία ήδη πραγματοποιείται από τα υπάρχοντα αντλιοστάσια ;

«Η χρηματοδότηση δαπανών για τη συμμετοχή του δημοσίου στη Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση έργων που έχει κατασκευάσει το ΥΠΑΑΤ, είναι εφικτή κατά την περίοδο ανάπτυξης των έργων αυτών, εφόσον έχει μεταβιβαστεί η Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση αυτών στους Τ.Ο.Ε.Β».

Τι έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο:

Εκτός από τα όσα αναφέρονται παραπάνω η Βουλευτής έχει ζητήσει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου να εξετάσουν άμεσα το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης του οργανισμού και της χρηματοδότησης των δαπανών των εργασιών του υπό κατασκευή έργου, ωσότου το έργο να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο.

H πίστωση της δαπάνης της λειτουργίας των αρδευτικών Γεωτρήσεων, όπως ενημερωθήκαμε, έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.