Οι εισηγήσεις των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών.

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π) Παρνασσίδας.

 

       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μανανάς.

       Με την αριθμ. 260/21-2-2005 απόφαση Περιφερειακού Δ/ντή Φωκίδας (ΦΕΚ 168/τ΄Β/10-3-1995) χαρακτηρίστηκε και ιδρύθηκε η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ε.Κ.Π) Παρνασσίδας, συνολικής έκτασης 240.543 στρεμμάτων, υπαγόμενη στις διατάξεις του Π.Δ. 453/1977 και αυτές του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας».

       Η Ε.Κ.Π εκτείνεται περιλαμβάνοντας τις διοικητικές περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) Αποστολιά, Σκλήθρου, Οινοχωρίου, Καλοσκοπής και μέρος της Τ.Κ. Καστελλίων, της Δ.Ε. Γραβιάς, καθώς και των Τ.Κ. Πανουργιά, Στρόμης, Πυράς, Μουσουνίτσας, Αθανασίου Διάκου, Μαυρολιθαρίου και Καστριώτισσας της Δ.Ε. Καλλιέων του Δήμου Δελφών.

       Η Ε.Κ.Π Παρνασσίδας αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από δημόσια δασική έκταση  που ανέρχεται σε 189.120 στρέμ, από Κοινοτικά δάση ( Μαυρολιθαρίου & Σκλήθρου) συνολικά 12.885 στρέμ, και κατά το υπόλοιπο μέρος της από ιδιόκτητες αγροτικές εκτάσεις  διάσπαρτες εγγύς και πέριξ των οικισμών.

       Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που καταλαμβάνει ανήκει στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε) Καλλιέων (68,58%), ενώ το υπόλοιπο στα διοικητικά όρια της Δ.Ε Γραβιάς  (31,42%).

       Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της πλειοψηφίας των εκτάσεων που καταλαμβάνει η Ε.Κ.Π Παρνασσίδας, έχει το χαρακτήρα της δημόσιας Ε.Κ.Π, σύμφωνα με το άρθρ. 254 του Ν.Δ.86/69 & άρθρ. 1 του Π.Δ.453/77. Κατά συνέπεια δασικώς υπάγεται στη Δ/νση Δασών Ν.Φωκίδας με αρμόδιο φορέα διοίκησης και διαχείρισης το Δασαρχείο Άμφισσα και το Δασονομείο Γραβιάς.

       Σκοπός  ιδρύσεως της πιο πάνω Ε.Κ.Π είναι η άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας σε νέες βάσεις σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα με κύρια χαρακτηριστικά τη συνεχή επάρκεια θηραμάτων και την ελεγχόμενη κατά τόπο, τρόπο και είδος θήρα, καθώς επίσης  και να δοθεί  η δυνατότητα για τουριστική ανάπτυξη μιάς υποβαθμισμένης περιοχής του Ν. Φωκίδας.

      Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 2 άρθρ. 4 Π.Δ.453/77 & παρ. 15 άρθρ.254 Ν.Δ 86/69), καθορίζεται το αναγκαίο προσωπικό για τη διοίκηση, λειτουργία, διαχείριση και φύλαξη της κάθε δημόσιας Ε.Κ.Π. Στην ιδρυτική μελέτη της ΕΚΠ Παρνασσίδας που συντάχθηκε από το Δασαρχείο Άμφισσας, αναφέρεται το μόνιμο προσωπικό που έπρεπε να προσληφθεί για την ομαλή διοίκηση και λειτουργία της. Επίσης και η πιθανή πρόσληψη  εποχικού προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Ακόμα στην ίδια αυτή μελέτη προτείνεται η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής  που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της.

       Η ετήσια κυνηγετική περίοδος στην Ελλάδα αρχίζει από 20 Αυγούστου και λήγει στις 10 Μαρτίου, με τους ειδικότερα κατά περίπτωση αναφερόμενους όρους και περιορισμούς. Κάθε χρόνο συντάσσεται από τον επόπτη της Ε.Κ.Π και εγκρίνεται από το εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο το ετήσιο πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π, με καθορισμό όλων των απαιτούμενων ειδικότερων όρων,  προϋποθέσεων, περιορισμών και λεπτομερειών ως προς την άσκηση της  θήρας εντός αυτής.

       Από το έτος 1998 που άρχισε να λειτουργεί η Ε.Κ.Π Παρνασσίδας μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Η εποπτεία ασκείται από προσωπικό της διοικητικής υπηρεσίας του Δασαρχείου ΄Αμφισσας και του Δασονομείου Γραβιάς. Οι ανάγκες λειτουργίας της κάθε χρόνο στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στην πρόσληψη έκτακτου – εποχικού προσωπικού που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει την κατάλληλη γνώση και  απαιτούμενη εμπειρία. Εκτός αυτού οι προσλήψεις αυτές κάθε χρόνο καθυστερούν όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα να καθυστερεί σημαντικά  η έναρξη λειτουργίας της  ΕΚΠ Παρνασσίδας και να περιορίζεται αντίστοιχα  ο χρόνος θήρας. Έτσι χάνεται πολύτιμος ζωτικός χρόνος κυνηγίου που συνίσταται στην απώλεια εσόδων και οι προσληφθέντες εποχικοί υπάλληλοι βαρύνουν με τις αποδοχές τους τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικές περιόδους που η Ε.Κ.Π είναι κλειστή. Επίσης τα περισσότερα από τα προβλεπόμενα έργα υποδομής δεν έχουν υλοποιηθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους προσερχόμενους κυνηγούς. Ακόμη, από τα τηρούμενα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι η λειτουργία της ΕΚΠ προκαλεί κάθε χρόνο σημαντικά ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό αφού τα έξοδά της υπερκαλύπτουν πολλαπλάσια  τα αντίστοιχα εισπραττόμενα έσοδα.

       Η ανωτέρω αναφερόμενη υπολειτουργία της ΕΚΠ έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς κυνηγών. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Γραβιάς, μεταφέροντας τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες των κυνηγών με πρακτικά του Δ.Σ που μας έχει κοινοποιήσει, ζητάει την έγκαιρη έναρξη λειτουργίας της ΕΚΠ ή διαφορετικά την κατάργησή της και απόδοση ολόκληρης της περιοχής που αυτή περικλείει   στο ελεύθερο κυνήγι με παράλληλη  ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων, αντίστοιχο με αυτό που είχε αρχικά ιδρυθεί από το Δασαρχείο Άμφισσας κατά το έτος 1980.

       Το Δασαρχείο Άμφισσας με έγγραφό του αριθ.183/21901/3-2-2012 προς την Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, αναφέρεται με λεπτομέρεια σε όλα τα λειτουργικά προβλήματα της Ε.Κ.Π Παρνασσίδας, καταλήγοντας ότι εφόσον δεν προσληφθεί έγκαιρα το αναγκαίο εποχικό προσωπικό και δεν εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις, προτείνει την αναστολή της λειτουργίας της ΕΚΠ και την απόδοση της έκτασης που καταλαμβάνει στο ελεύθερο κυνήγι με σύσταση Καταφυγίου  Άγριας Ζωής, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως αυτού όταν τούτο κριθεί σκόπιμο. Η Δ/νση Δασών, Δρυμών & Θήρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με έγγραφό της αριθ. 1564/42886/15-3-2012 προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζητάει την θετική αντιμετώπιση του θέματος λειτουργίας της ΕΚΠ Παρνασσίδας ως προς την  πρόσληψη του αναγκαίου εποχικού προσωπικού και έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων, καθόσον θεωρεί ότι σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο να ανασταλεί η λειτουργία της ΕΚΠ.

         Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι στην  ΕΚΠ Παρνασσίδας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης του απαραίτητου μόνιμου και επιστημονικού προσωπικού και ότι η διοίκηση και διαχείρισή της με το υπάρχον μέχρι τώρα καθεστώς λειτουργίας της δεν παράγει κανένα θετικό αποτέλεσμα και αν συνεχιστεί έτσι  είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθεί στην εγκατάλειψη και τον αφανισμό.

         Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή  επιθυμούμε τη συνέχιση της λειτουργίας της  Ε.Κ.Π Παρνασσίδας και επειδή πιστεύουμε ότι αυτή μπορεί να λειτουργήσει  σε σωστή και παραγωγική βάση προς όφελος τόσο των κυνηγών όσο και των επαγγελματιών της περιοχής και  επειδή ακόμη η ΕΚΠ δύναται να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης της ορεινής περιοχής μας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την υπάρχουσα μελέτη λειτουργίας και βιωσιμότητας της ΕΚΠ Παρνασσίδας που είχε συνταχθεί  από τον πρώην Δήμο Γραβιάς (απόφ.Δημαρχ.Επιτροπής 56/2010) καθώς και τον πρώην Δήμο Καλλιέων,  προτείνουμε τα εξής:

        1) Να γίνει αλλαγή του μέχρι σήμερα δημόσιου χαρακτήρα της Ε.Κ.Π και κατάλληλη τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου του σχετικού Π.Δ/τος 453/1977 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με διατήρηση του  δικαιώματος εποπτείας της λειτουργίας αυτής από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία . Να παραχωρηθεί η διαχείριση της Ε.Κ.Π Παρνασσίδας σε άλλους φορείς (π.χ. στο Δήμο ή  σε ιδιώτες).

       2) Υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία και επειδή δεν έχει καταστεί μέχρι τώρα δυνατή η πρόσληψη του αναγκαίου εποχιακού προσωπικού και η εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει η ΕΚΠ Παρνασσίδας, προτείνεται η αναστολή λειτουργίας της ΕΚΠ και η απόδοση της έκτασης που καταλαμβάνει στο ελεύθερο κυνήγι, με σύσταση Καταφυγίου Άγριας Ζωής κατόπιν σχετικής προς τούτο εισηγήσεως του αρμόδιου Δασαρχείου Άμφισσας.  ……………………………………………………………………

        Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση – πρόταση του κ. Αντιδημάρχου, ……………………..

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι          ………………………………..

          Για τη σωστή και παραγωγική λειτουργία Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π) Παρνασσίδας και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, υποβάλλει πρόταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως κατωτέρω:

       1) Να γίνει αλλαγή του μέχρι σήμερα δημόσιου χαρακτήρα της Ε.Κ.Π και κατάλληλη τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου του σχετικού Π.Δ/τος 453/1977 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με διατήρηση του  δικαιώματος εποπτείας της λειτουργίας αυτής από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία . Να παραχωρηθεί η διαχείριση της Ε.Κ.Π Παρνασσίδας σε άλλους φορείς (π.χ. στο Δήμο ή  σε ιδιώτες).

        2) Υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία και επειδή δεν έχει καταστεί μέχρι τώρα δυνατή η πρόσληψη του αναγκαίου εποχιακού προσωπικού και η εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει η ΕΚΠ Παρνασσίδας, προτείνεται η αναστολή λειτουργίας της ΕΚΠ και η απόδοση της έκτασης που καταλαμβάνει στο ελεύθερο κυνήγι, με σύσταση Καταφυγίου Άγριας Ζωής κατόπιν σχετικής προς τούτο εισηγήσεως του αρμόδιου Δασαρχείου ΄Αμφισσας.

        Αντίγραφο της παρούσας να υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Δ/νση  Δασών,Δρυμών & Θήρας -Αθήνα και να κοινοποιηθεί: α) Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας/Δνση Δασών-Λάρισα β) Στη Δ/νση Δασών Ν. Φωκίδας-Άμφισσα & γ) Στο Δασαρχείο ΄Αμφισσας. …………………………………………………………………………………………………………….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.