Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Leader Φωκίδας

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. δημοσίευσε την 3η πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Leader.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009, & 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). Για το τοπικό πρόγραμμα  έχουν εγκριθεί, με τις ως άνω αποφάσεις, συνολικά για όλες τις δράσεις αυτού πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης ύψους 5.500.000 Ευρώ από τα οποία τα 4.675.000 Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα825.000 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Επιπλέον εγκρίθηκε, πέραν των παραπάνω, κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), ΦΕΚ 3081/22-11-2012,η οποία αφορά αποκλειστικά μόνο τα μέτρα 41 και 431 ποσού 267.420,00 Ευρώ

Συνολικά  μετά και την επιπλέον κατανομή των πιστώσεων της Δημόσιας Δαπάνης το ποσό της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης του τοπικού προγράμματος, ανέρχεται σε 5.767.420,00 Ευρώ από τα οποία τα 4.902.307 Ευρώαποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 865.113 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 16/06/2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και για τα παρακάτω υπομέτρα και δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER:

ΥΠΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

L311-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

L311-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης , βιοτεχνικών μονάδων»

 

L311-6  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»

 

L311-7 «ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»

L312  «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου  L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)800/2008

L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»

L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»

L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

 

L313-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης»

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311,  που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008

L313-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις  και εκσυγχρονισμοί , χώρων εστίασης και αναψυχής»

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός , οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των δράσεων

και τα ποσοστά ενίσχυσης , στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής:

 

 

Δράση

 

 

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

 

Εντάσεις ενίσχυσης έως 31-12-2013

Δημόσια Δαπάνη

επί της % του συνολικού κόστους (*)

(Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) 85% και Εθνική συμμετοχή 15%  επί της Δημόσιας Δαπάνης κάθε Δράσης)

Ιδιωτική συμμετοχή

επί της % του συνολικού κόστους.

L123α

550.000,00

40

60

L311-2

75.000,00

40

60

L311-5

100.000,00

40

60

L311-6

60.000,00

40

60

L311-7

60.000,00

40

60

L312-1

575.000,00

40

60

L312-2

225.000,00

40

60

L312-3

400.000,00

40

60

L313-5

340.789,35

40

60

L313-6

425.000,00

40

60

Σύνολο

2.810.789,35

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναμορφώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατόπιν έγκρισης από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ  Ανταγωνιστικότητα τροποποιήσεων του τοπικού προγράμματος με μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των δράσεων, β) κατόπιν κατανομής πρόσθετων πιστώσεων στο τοπικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του έργου.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν:

I. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

II. Υποδείγματα των φακέλων υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στο υπόδειγμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν.

III. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια – διευκρινίσεις), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

IV. Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια – διευκρινίσεις), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

VI. Η με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 ¨Προσέγγιση LEADER¨ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)»  και τις τροποποιήσεις αυτής,  την υπ αριθμ 1577/22-07-2010  ΥΑ  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και  ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» και τις τροποποιήσεις αυτής , σε ηλεκτρονική μορφή (CD)

     VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό

      πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ, σε ηλεκτρονική μορφή (CD)

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφήστα γραφεία της Ο.Τ.Δ .στην Άμφισσα, Δ/νση: Γιδογιάννου 37, τηλ. 22650 79281, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.:wwwanfogr

Άρθρο 2: Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής του μέτρου και των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της  ΟΤΔ , όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό του Παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 3: Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η/09 /2013 και ώρα 14:30μμ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Γιδογιάννου 37 στην Άμφισσα Τ.Κ. 33100 είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 3ηπρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.»

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Άρθρο 4: Διευκρινίσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., στο τηλέφωνο 22650 79281, 2265350695

Εγκρίθηκε με την με αρ. 53/23/20-06-2013 απόφαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε & ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

http://amfissapress.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.