Οι αντιδήμαρχοι του δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας για το 2014

  Τετάρτη, 08 Ιανουαρίου 2014 19:07

   Λένα Παρασκευά

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας για το 2014.
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Προγραμματισμού & Ποιότητας Ζωής
με αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παλασάντζα Λουκά-
Παναγιώτη του Γεωργίου
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Τοπικής Ανάπτυξης με αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον
κ. Σκουρολιάκο Γρηγόριο του Γεωργίου
Αντιδήμαρχο Διοικητικών χωρίς αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο
της πλειοψηφίας κ. Καλλιακούδα Κωνσταντίνο του Χρήστου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας- Ελάτειας …. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας, με θητεία
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 8-1-2014 έως
31/08/2014, μεταβιβάζοντας σε αυτούς με δική τους ευθύνη
συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:….

Α.1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Προγραμματισμού & Ποιότητας Ζωής
με αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παλασάντζα Λουκά-
Παναγιώτη του Γεωργίου και του μεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των
αρμοδιοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως
προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση – την διοίκηση και την
εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου
δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον
νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ειδικότερα σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.Αυτοτελές τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες :
α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
β) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού- Οργάνωσης – Πληροφορικής &
Διαφάνειας που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
β) Γραφείο Διαφάνειας & ΚΟΣΕ , Και Πληροφορικής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
γραφεία:
α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
β) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδομίας που περιλαμβάνει
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία
α) Γραφείο Πολεοδομίας
β) Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
γ) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
δ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Άρδευσης.

3. την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των
αρμοδιοτήτων του Προγραμματισμού & Ποιότητας ζωής, αυτών που ασκεί ο
Δήμος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως ισχύει.

5. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση – την διοίκηση και την
εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου
δυναμικού)όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον
νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

6. Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,

7. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας
του.

Β. Τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής περιφέρειας της
δημοτικής ενότητας Τιθορέας,: (όπως προβλέπονται από τον νόμο
3852/2010 άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και
λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5. Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των
τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Α.2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Τοπικής Ανάπτυξης με αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον
κ. Σκουρολιάκο Γρηγόριο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει,
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1 . Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των
αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Αθλητισμού, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2 . Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση – την διοίκηση και την
εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου
δυναμικού)όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον
νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
ΑΔΑ: ΒΙ65ΩΨΚ-ΔΣΠ

Ειδικότερα σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που
περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο ΚΑΠΗ
γ) Γραφείο Παιδικών Σταθμών
δ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
ε) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα
τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
γ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

3 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την
περιοχή του Δήμου,

4. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας
του.

Β. Τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής περιφέρειας της
δημοτικής ενότητας Αμφίκλειας: (όπως προβλέπονται από τον νόμο
3852/2010 άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)

1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και
λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5. Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των
τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Α.3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών χωρίς αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο
της πλειοψηφίας κ. Καλλιακούδα Κωνσταντίνο του Χρήστου και του
μεταβιβάζει,
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των
αρμοδιοτήτων Διοικητικών λειτουργιών, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως
προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση – την διοίκηση και την
εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου
δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον
νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ειδικότερα σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.Αυτοτελές τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες :
α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
γ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

2.Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ, με γραφεία που βρίσκονται στις Δημοτικές Κοινότητες
Αμφίκλειας και Ελάτειας.

3. Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου

4. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας
του.

Β. Τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής περιφέρειας της
δημοτικής ενότητας Ελάτειας: (όπως προβλέπονται από τον νόμο
3852/2010 άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)

1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και
λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5. Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των
τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Σημειώνεται ότι:
Α. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις
υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση
του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος.
Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν
για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς
διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει
σχέση με θέματα του Δήμου.
Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την
καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και
λειτουργίας του Δήμου.
Να συνεργάζονται σε θέματα αρμοδιοτήτων μεταξύ τους για την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΔΑ: ΒΙ65ΩΨΚ-ΔΣΠ

Β. Οι αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν
μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν
τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Αναπληρωτής Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του
Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο αναπληρωτής Δημάρχου κ.
Καλλιακούδας Κων/νος

Ε. Καθ’ ύλην εποπτεύων Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για τη διοικητική
οργάνωση- λειτουργία του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας ορίζεται, ο κ.
Καλλιακούδας Κωνσταντίνος.

Ζ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καλλιακούδα
Κωνσταντίνου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Παλασάντζας Λουκάς-Παναγιώτης και αντίστροφα, ενώ τις κατά τόπον
αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σκουρολιάκου Γρηγόριου όταν
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. . Καλλιακούδας
Κωνσταντίνος.

Η. Η τέλεση πολιτικών γάμων γίνεται από τους κατά τόπον Αντιδημάρχους.

Θ. Με την ανάθεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων:

α) Υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης του εξοπλισμού που ανήκει σε κάθε
υπηρεσία των αντιδημάρχων και θα είναι υπεύθυνοι για την άριστη λειτουργία και
συντήρηση αυτού . Στο πρωτόκολλο θα συμπληρωθεί ως παράρτημα, με την
ευθύνη των αντιδημάρχων , η πλήρη καταγραφή των στοιχείων και η κατάσταση
λειτουργίας του εξοπλισμού , στο επόμενο διάστημα των δύο μηνών.
β) Δημιουργείται κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών ευθύνης των
αντιδημάρχων ο οποίος θα μπορεί να συμπληρωθεί – τροποποιηθεί με ευθύνη των
αντιδημάρχων και θα οριστικοποιείται με την εγκριτική απόφαση του Δημάρχου.
γ) Δημιουργείται, ομάδα διοίκησης έργου αντιδημαρχιών, με στόχο την
αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που τους ανήκει.
Η ομάδα διοίκησης έργου θα συγκαλείται απαρέγκλιτα μία φορά το μήνα και
όποτε απαιτείται σύμφωνα με την κρίση του κάθε αντιδημάρχου.
Για την πρόοδο του έργου της ομάδας διοίκησης με ευθύνη του αντιδημάρχου
λαμβάνει γνώση εγγράφως ο Δήμαρχος .

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αμφίκλειας- Ελάτειας

ΔΡ. Θεόδωρος Ντούρος

Lamiastar

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.