2 ακόμη αντιδήμαρχοι στο δήμο Δελφών

Με συμπληρωματική απόφαση του δημάρχου Δελφών κ. Παναγιωτόπουλου ορίζονται ο Νεκτάριος Μίχος και η Κατερίνα Καραδήμα – Ντούρου, νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου.

Πολιτικός προϋστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου ο Νεκτάριος Μίχος καθώς και υπεύθυνος αθλητισμού, υπεύθυνη πολιτισμού η Κατερίνα Καραδήμα – Ντούρου.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ, 15.09.2014
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25669
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων & τη
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 Ν.3852/2010)
Συμπληρωματική – Διορθωτική – Επαναληπτική της υπ’ αριθμ.
πρωτ. 24614/03.09.2014 Απόφασης Δημάρχου Δελφών
Ο Δήμαρχος Δελφών
αφού έλαβε υπ’ όψιν:
1. Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010.
2. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου
Δελφών.
3. Την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δελφών σύμφωνα με την Απογραφή
πληθυσμού του 2001 είχε (πραγματικό) πληθυσμό 32.263
κατοίκων και σύμφωνα με την Απογραφή πληθυσμού του 2011
έχει μόνιμο πληθυσμό 26.716 κατοίκων και νόμιμο πληθυσμό
29.629 κατοίκων.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δελφών έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24614/03.09.2014 Απόφαση Δημάρχου
Δελφών περί ορισμού Αντιδημάρχων η οποία αντικαθίσταται με
την παρούσα.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι2
1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Δελφών, με θητεία μέχρι τις
είκοσι οκτώ του μήνα Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά
(28.02.2017), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές
του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ.
Νικόλαο Μολιώτη, και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Υπηρεσίας
Δόμησης), {άρθρο 13 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ.
2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}.
Προκειμένου να ασκεί την καθ’ ύλην αυτή αρμοδιότητα, ο
Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της
υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την
έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού
ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους
διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης
του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες
και παροχή υπηρεσιών στις υπηρεσίες ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά
και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από
τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι
οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και
αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με
τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις
υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις
άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και
εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και
πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του
εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται
στη δημοτική ενότητα.3
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα
αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου
από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο
αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων
καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του
Δήμου.
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για
θέματα της δημοτικής ενότητας.
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ.
Λουκά Αναγνωστόπουλο, και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών, {άρθρο 18
τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου
Δελφών}.
Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, ο
Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της
υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την
έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού
ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους
διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης
του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες
και παροχή υπηρεσιών στις υπηρεσίες ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά
και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από
τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι
οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και
αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.4
2. Την προεδρεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κατ’ άρθρο 74
παρ. 1 του Ν.3852/2010.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Δελφών:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με
τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις
υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις
άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και
εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και
πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του
εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται
στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα
αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου
από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο
αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων
καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του
Δήμου.
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για
θέματα της δημοτικής ενότητας.
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ.
Δημήτριο Καραγιάννη, και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας {άρθρο 14 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ.
2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. 5
Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, ο
Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της
υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την
έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού
ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους
διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης
του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες
και παροχή υπηρεσιών στις υπηρεσίες ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά
και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από
τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι
οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και
αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας:
α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του
εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται
στη δημοτική ενότητα.
γ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα
αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου
από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για
θέματα της δημοτικής ενότητας.
στ) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
ζ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ.
Μαρία Ανδρεοπούλου, και της μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:6
1. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας {άρθρο 15 τους
ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου
Δελφών}.
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού
{άρθρο 12 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011)
του Δήμου Δελφών}.
Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, η
Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού των
υπηρεσιών που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την
έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού
ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας της.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους
διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης
της.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες
και παροχή υπηρεσιών στις υπηρεσίες ευθύνης της.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά
και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από
τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι
οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και
αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Γραβιάς και
Καλλιέων:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες, σύμφωνα
με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού
στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης,
τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και
εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και
πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας της.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του
εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται
στις δημοτικές ενότητες.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα
αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων
με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου 7
από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο
αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων
καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του
Δήμου.
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για
θέματα των δημοτικών ενοτήτων.
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στις δημοτικές
ενότητες.
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ.
Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Εμπορίου,
Καταστημάτων και Επιχειρήσεων {άρθρο 10 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ.
(Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}.
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, Αλιείας και Κτηνοτροφίας {άρθρο 11 τους ισχύοντος
Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}.
Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, ο
Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού των
υπηρεσιών που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την
έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού
ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους
διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης
του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες
και παροχή υπηρεσιών στις υπηρεσίες ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά
και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από
τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι 8
οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και
αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ιτέας:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με
τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις
υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις
άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και
εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και
πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του
εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται
στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα
αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου
από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο
αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων
καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του
Δήμου.
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για
θέματα της δημοτικής ενότητας.
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

ΣτΟρίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ.
Νεκτάριο Μίχο, και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
{άρθρο 19 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του
Δήμου Δελφών}.
2. Τον τομέα του Αθλητισμού (εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων του
Δήμου, σχέσεις με αθλητικά σωματεία και ενώσεις, μαζικός
αθλητισμός κλπ) του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, δια βίου 9
Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς {άρθρο 16 τους
ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών},
χωρίς να ασκεί εποπτεία στη συγκεκριμένη υπηρεσία, αφού αυτή
έχει ανατεθεί με την παρούσα Απόφαση σε άλλην Αντιδήμαρχο.
3. Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, κατ’
άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010.
Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, ο
Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της
υπηρεσίας που εποπτεύει (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών
μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας
του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους
διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν την υπηρεσία ευθύνης
του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες
και παροχή υπηρεσιών στην υπηρεσία ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά
και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από
τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι
οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και
αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με
τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις
υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις
άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και
εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και
πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του
εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται
στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα
αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου 10
από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο
αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων
καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του
Δήμου.
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για
θέματα της δημοτικής ενότητας.
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

ΖΟρίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ.
Αικατερίνη Καραδήμα – Ντούρου, και της μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, δια
βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς {άρθρο 16
τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου
Δελφών}. Η Αντιδήμαρχος δε θα εποπτεύει τον τομέα του
Αθλητισμού, καθώς αυτός ανατίθεται με την παρούσα Απόφαση σε
άλλον Αντιδήμαρχο.
Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, η
Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της
υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την
έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού
ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας της.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους
διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν την υπηρεσία ευθύνης
της.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες
και παροχή υπηρεσιών στην υπηρεσία ευθύνης της.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά
και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από
τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι 11
οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και
αφορούν την υπηρεσία που εποπτεύει.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με
τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις
υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις
άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και
εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και
πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας της.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του
εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται
στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα
αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου
από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο
αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων
καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του
Δήμου.
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για
θέματα της δημοτικής ενότητας.
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.
————————————————————————————–
2. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες μεταβιβάζονται εξ
ολοκλήρου στους ως άνω ορισθέντες αντιδημάρχους και περιλαμβάνουν
τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση
αποφάσεων, βεβαιώσεων, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, καθώς
και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου.
3. Στις περιπτώσεις που οι προμήθειες ή η παροχή υπηρεσιών αφορούν
περισσότερες από μία υπηρεσίες του Δήμου, αλλά ανατίθενται συνολικά, 12
τις αρμοδιότητες του Δημάρχου ασκεί ο καθ’ ύλην αρμόδιος
αντιδήμαρχος στην υπηρεσία ευθύνης του οποίου αναλογεί το
μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, ο οποίος υπογράφει και τις σχετικές
συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις των διαγωνισμών και
συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών.
4. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να
εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση
αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
5. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων: τις
αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Μολιώτη, που απουσιάζει
ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Ανδρεοπούλου. Τις
αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, που
απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος
Καραγιάννης. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου
Καραγιάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ.
Μαρίας Ανδρεοπούλου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μολιώτης. Τις αρμοδιότητες του
Αντιδημάρχου κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, που απουσιάζει ή κωλύεται,
ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κ Λουκάς Αναγνωστόπουλος. Τις αρμοδιότητες
του Αντιδημάρχου κ. Νεκτάριου Μίχου, που απουσιάζει ή κωλύεται,
ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Τις αρμοδιότητες
της Αντιδημάρχου κ. Αικατερίνης Καραδήμα – Ντούρου, που απουσιάζει
ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καραγιάννης.

6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται
να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, που
αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.
Δημήτριο Καραγιάννη.

7. Την αντιμισθία του αντιδημάρχου θα λαμβάνουν, κατ’ άρθρο 3 παρ.
3ε΄ και 3στ΄ του Ν.4051/2012, οι αντιδήμαρχοι, κ. Λουκάς
Αναγνωστόπουλος, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, κ. Νεκτάριος Μίχος και κ.
Αικατερίνη Ντούρου – Καραδήμα.
8. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες δημάρχου κατά την ισχύουσα νομοθεσία
και κατά τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, που δε
μεταβιβάζονται με την παρούσα Απόφαση ή δε μεταβιβαστούν με
μεταγενέστερη Απόφαση Δημάρχου, ασκούνται αποκλειστικά από το
Δήμαρχο Δελφών.
9. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
————————————————————————————–
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ13
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

http://www.lamiastar.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.