Πρόσκληση του Δήμου Δελφών στους φορείς για την Επιτροπή Διαβούλευσης

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο της διάταξης του άρθρου 76 του Ν.3852 / 2010 να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον για συμμετοχή στη συγκροτούμενη Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών.

Η Επιτροπή αυτή αποτελεί το γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου και απαρτίζεται από αυξημένη 25 έως 50 μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με διετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ. 16 Ν.3852 / 2010.

Συγκεκριμένα στην Επιτροπή αυτή μπορούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων.
β) Των επιστημονικών συλλόγων ΚΑΙ φορέων
γ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων ΚΑΙ εργοδοτών
δ) Των εργαζομένων στον Δήμο ΚΑΙ ΤΑ νομικά πρόσωπα
ε) Των ενώσεων ΚΑΙ συλλόγων γονέων
ΣΤ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων ΚΑΙ φορέων
ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων ΚΑΙ κινήσεων πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται εντός πέντε (5) ημερών (βλ. Πρότυπο κανονισμό ΕΕΤΑΑ) από τη δημοσίευση της παρούσας (στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον τοπικό τύπο), να καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (πλατεία Κεχαγιά, Αμφισσα) την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, υπό μορφή αίτησης, που θα περιλαμβάνει:
α) ΤΟΝ Τίτλο Μέλος ΚΑΙ ΤΗ νομική μορφή του φορέα
β) ΤΟ έτος ίδρυσής του
γ) ΤΟ αντικείμενο δράσης του ΚΑΙ τις κυριότερες δραστηριότητές του ΚΑΙ
δ) το όνομα του τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του ( που δεν πρέπει να είναι αιρετοί του Δήμου ή της Περιφέρειας) στην υπό σύσταση Επιτροπή.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και τουλάχιστον σε μία εφημερίδα της έδρας του Δήμου.

Το η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ – ΤΣΑΚΙΡΗ

http://amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *