Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στις 22/04/2015 – Δείτε τα θέματα και τις εισηγήσεις

16 Απριλίου 2015

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δελφών θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας. Τα θέματα και οι εισηγήσεις των θεμάτων είναι τα εξής:

 1. Αναμόρφωση της υπ΄ αριθ,. 335/2014 απόφασης του Δ.Σ.  με θέμα «έγκριση Τ.Π. 2015». (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

 2. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (5η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής ηλεκτρονικού υλικού. (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 5. Επιχορήγηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 6. Ορισμός  εκπροσώπου  από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να γίνει ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων. (Εισηγητής: κ. Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

 7. Χορήγηση χρηματικών βραβείων από το Κληροδότημα Κ.Παπαβιέρου της Τ.Κ.Μαυρολιθαρίου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 8. Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης παραλαβής δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 9. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα  Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 10. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα  Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια. κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 11. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 12. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα  Νικολάου Σέββα.  (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 13. Έγκριση απολογισμού  εσόδων – εξόδων  οικ. έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Κων/νου Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 14. Έγκριση απολογισμού  εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Νικολάου Μάμα. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 15. Έγκριση απολογισμού  εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Ανδρέα και Μαρίκας Μιχαλόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 16. Έγκριση απολογισμού  εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Ιωάννη Αναστασόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 17. Έγκριση απολογισμού  εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Λουΐζας Νικολοπούλου. (Εισηγήτρια:  κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 18. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ.ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Β’ ΦΑΣΗ” με προϋπολογισμό 65.368€ και λήψη απόφασης για την υλοποίησή του .   (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 19. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ”  (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 2 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» της Πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 23.  Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ’ (Α.Μ. 20/2012)’. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 24. Έγκριση δαπανών αθλητικών εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Παρνασσού. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων για την Δ.Ε. Καλλιέων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης εκδήλωσης Πρωτομαγιάς Τοπική Κοινότητας Πυράς Δ.Ε. Καλλιέων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 27. Περί καθορισμού δικαιώματος βοσκής και βοσκησίμων γενικά εκτάσεων περιφέρειας Δ.Ε. Καλλιέων  για το έτος  2015. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 28. Επαναδιαπραγμάτευση μισθωτικής σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου (καταστήματος) στην Πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Μαριολάτας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 29. Τοποθέτηση ποιμνίων στους θερινούς βοσκοτόπους  Τ.Κ. Δελφών (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 30. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Ιτέας στην Ουκρανία. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 31. Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι  αποκλειστικά με αντίτιμο) στο Δήμο Δελφών περιόδου 2015-2016.   (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 32. Μετονομασία της  οδού Γυμναστηρίου από οικίας  Ν.Σιδέρη έως οικία αρ. Παπαδημητρίου σε οδό Χρ. Χηρόπουλου στη Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 33. Μετονομασία της οδού Αναπαύσεως από οικίας Ευθ. Καμπαφλή έως οικία Γ.Σάρκου σε οδό Αθανασίου Καμπαφλή, στη Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 34. Κατανομή της δεύτερης   δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015,συνολικού ποσού 74.294,65€. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.).

 35. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος)

 36. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη της Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου ως «Μαρτυρικού Χωριού». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 37. Ενημέρωση σχετικά με την   έγκριση ή μη μίσθωσης έκτασης 30 στρεμμάτων για την μονάδα «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ» στη θέση ΠΟΤΑΜΟΙ κόλπου Αντίκυρας, που λήφθηκε με την αριθ. 287/2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 38. Επί του αριθ. πρωτ. 7686/31.3.2015 αιτήματος της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Δ.ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση 2ης Γιορτής Ρουμελιώτικης Κουζίνας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

Διαβάστε τις εισηγήσεις των θεμάτων από εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *