Ανακατατάξεις στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο Δελφών

 30 Απριλίου 2015

Ο Δήμαρχος Δελφών Θανάσης Παναγιωτόπουλος στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε ανακατατάξεις στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων καθώς και του ίδιου, ο οποίος θα έχει τις αρμοδιότητες του τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού.

 

Ο αντιδήμαρχος Άμφισσας κ. Δημήτρης Καραγιάννης, έχοντας κλείσει ένα πετυχημένο κύκλο στο τομέα του περιβάλλοντος με τις τελευταίες εξελίξεις, όσο αφορά τα απορρίμματα με το κλείσιμο της Κερατόραχης, θα έχει πλέον τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καλείται να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο του προγραμματισμού των έργων του νέου ΕΣΠΑ και το συντονισμό των έργων του ΧΥΤΥ, των βιολογικών και των διυλιστηρίων, τα οποία παρόλο που ανήκουν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, θα αναλάβει λόγω της εμπειρίας του σε αυτό τον τομέα, να φέρει εις πέρας. Επιπλέον ο κ. Καραγιάννης θα έχει τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας.

Η αντιδήμαρχος κ. Ανδρεοπούλου χάνει τις αρμοδιότητες της Δ.Ε. Γραβιάς τις οποίες αποκτά ο κ. Μολιώτης και μεταφέρεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Ο αντιδήμαρχος κ. Μολιώτης αποκτά επιπλέον τις αρμοδιότητες της Δ.Ε. Γραβιάς καθώς κρατά και τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας δόμησης.

Τέλος ο Δήμαρχος Θανάσης Παναγιωτόπουλος θα έχει υπ’ ευθύνη του τους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού θέλοντας να τονίσει τη σημασία που δίνει η δημοτική αρχή σε αυτούς τους τομείς, εν’ όψει και της υποβολής υποψηφιότητας του δήμου για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, ενώ παράλληλα επιδιώκει την ενισχύση του Πολιτιστικού Τουρισμού της περιοχής.

: Η επίσημη ανακοίνωση των νέων αρμοδιοτήτων

Στο επίσημο έγγραφο- απόφαση του δημάρχου Δελφών αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες που θα έχουν πλέον οι αντιδήμαρχοι, ως εξής:

Α.  Στον ορισθέντα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) Απόφαση Δημάρχου Δελφών, Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νικόλαο Μολιώτη, μεταβιβάζει επιπροσθέτως τις κατά τόπο αρμοδιότητές του στην Δημοτική Ενότητα Γραβιάς που έως και την 03η/05/2015 θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου και αναλύονται ως εξής:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου.
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

Β. Στον ορισθέντα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) Απόφαση Δημάρχου Δελφών, Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο, μεταβιβάζει επιπροσθέτως από την 04η/05/2015 την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του, της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής {άρθρο 9 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}.
Προκειμένου να ασκεί την καθ’ ύλην αυτή αρμοδιότητα, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν την υπηρεσία ευθύνης του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες και παροχή υπηρεσιών στην υπηρεσία ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

Γ. Στον ορισθέντα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) Απόφαση Δημάρχου Δελφών, Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Δημήτριο Καραγιάννη, μεταβιβάζει επιπροσθέτως από την 04η/05/2015 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών {άρθρο 19 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών} που έως και την 03η/05/2015 θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Νεκτάριος Μίχος.
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας {άρθρο 15 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών} που έως και την 03η/05/2015 θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου.
Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες και παροχή υπηρεσιών στις υπηρεσίες ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

Δ. Στην ορισθείσα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) Απόφαση Δημάρχου Δελφών, Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, μεταβιβάζει επιπροσθέτως από την 04η/05/2015 την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας {άρθρο 14 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών} που έως και την 03η/05/2015 θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης.
Προκειμένου να ασκεί την καθ’ ύλην αυτή αρμοδιότητά της, η Αντιδήμαρχος οφείλει να:
V. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας της.
VI. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης της.
VII. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες και παροχή υπηρεσιών στις υπηρεσίες ευθύνης της.
VIII. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

Ε. Ο Δήμαρχος διατηρεί από την 04η/05/2015 τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού {άρθρο 12 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών} που έως και την 03η/05/2015 θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου.
2. Την εποπτεία του τομέα του Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς {άρθρο 16 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}, χωρίς να έχει την ευθύνη της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας, η οποία έχει ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νεκτάριο Μίχο.
Προκειμένου να ασκεί την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού, ο Δήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού των υπηρεσιών που εποπτεύει. Εκδίδει τις αποφάσεις υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν την υπηρεσία ευθύνης του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες και παροχή υπηρεσιών στην υπηρεσία ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητές του, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και αφορούν την υπηρεσίες που εποπτεύει.
2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων που ασκούν την κατά τόπον αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε έκαστη δημοτική ενότητα του Δήμου Δελφών, για το διάστημα που απουσιάζουν ή κωλύονται, την συγκεκριμένη αρμοδιότητα διατηρεί και θα ασκεί ο Δήμαρχος.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν απολύτως οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) και 29552/20-10-2014 (ΩΧΤ7Ω9Θ-ΧΗΠ) Αποφάσεις Δημάρχου Δελφών.
4. Η άσκηση των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων του Δημάρχου από τους συγκεκριμένους Αντιδημάρχους αρχίζει την τετάρτη του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (04.05.2015) έως την λήξη της θητείας τους δηλαδή μέχρι τις είκοσι οκτώ του μήνα Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (28.02.2017).
5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *