Ανακλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δ.Δελφών η απόφαση εκμίσθωσης του Χανιου της Γραβιάς σε ιδιώτη με μηνιαίο μίσθωμα 50€

 16 Ιουνίου 2015

Ανακλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δ.Δελφών η απόφαση εκμίσθωσης του Χανιου της Γραβιάς σε ιδιώτη με μηνιαίο μίσθωμα 50€. Διαβάστε αναλυτικά τις εισηγήσεις από την συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2015.Διαβάστε σχετικά θέματα στο AmfissaPress:ΑΔΑ: Β85ΠΩ9Θ-Δ8Ψ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών Αναγνωστόπουλος Λουκάς αφού επεσήμανε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος με δεδομένη την κατατεθειμένη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « Γ. Μούρτου Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Fokis Ltd» με έδρα την Άμφισσα που στρέφεται κατά του Δήμου Δελφών ( Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ) η οποία έχει προσδιοριστεί για την δικάσιμο της Πέμπτης 11 Ιουνίου έτους 2015 και ώρα 12.30 (κατόπιν χορηγηθείσας αναβολής από την δικάσιμο της 26ης Μαίου έτους 2015 ) δυνάμει της οποίας η αντίδικος εταιρεία αιτείται 1) όπως απαγορευθεί προσωρινά στον Δήμο να επιτρέπει μέσω των οργάνων του την είσοδο και την πρόσβαση τρίτων στο χώρο του Χανίου της Γραβιάς, 2) Όπως ο Δήμος προβεί στην εκτέλεση των όρων της δημοπρασίας καθώς και στην απόδοση προσωρινώς της χρήσης του χώρου του Χανίου της Γραβιάς , 3) Όπως απαγορευτεί σε υπαλλήλους και εν γένει σε όργανα του Δήμου να προβαίνουν σε δυσφημιστικές ή άλλες ανακοινώσεις τους σε βάρος της αντιδίκου εταιρείας σχετικά με το χώρο του Χανίου της Γραβιάς εισηγούμενος το θέμα ως εκτός ημερήσιας διάταξης:

κ. Αναγνωστόπουλος Λουκάς

«Ανάκληση της Απόφασης υπ’ αριθμόν 246/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών» που ελήφθη κατά την τακτική συνεδρίαση αυτής με αριθμό 21 κατά την 11η-08-2014 που ενέκρινε το από 07-08-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου της Γραβιάς στην πλειοδότρια εταιρεία «FOKIS LTD – Γ. ΜΟΥΡΤΟΥ Ε.Π.Ε.» η οποία προσέφερε το ποσό των 612,0 ευρώ / έτος» . Η εν λόγω απόφαση είναι μεταγενέστερη και συναφής με την 216/2014 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών που ελήφθη κατά την 19η Έκτακτη Συνεδρίαση αυτής κατά την οποία ελήφθη απόφαση περί κατάρτισης των όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιριακού συγκροτήματος Χανίου Γραβιάς στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς του Δήμου Δελφών-Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την οποία αφού έκρινε το ζήτημα κατεπείγον με ομόφωνη απόφαση οδηγήθηκε ομόφωνα στην ανωτέρω απόφαση ήτοι στον καθορισμό των όρων βάσει των οποίων θα διεξαγόταν φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου της Γραβιάς στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς του Δήμου Δελφών και την ανάδειξη του πλειοδότη – μισθωτή αυτού, απόφαση που βασίστηκε στην υπ’ αριθμόν 461/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η εκμίσθωση του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου της Γραβιάς που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς, σε ιδιώτη επαγγελματία μετά από διενέργεια φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με κατώτατο όριο προσφοράς για το μίσθωμα να ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€) μηνιαίως, ήτοι εξακόσια (600€) ετησίως , το οποίο και αποτελεί την πρώτη προσφορά – τιμή εκκίνησης της μίσθωσης για τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία.

Μνημονεύεται αρχικώς ότι το ζήτημα κρίθηκε ως κατεπείγον ενώ τούτο δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς παρά μόνο έλαβε χώρα η γενική αναφορά «διότι είμαστε έτοιμοι να εκμισθώσουμε το κτηριακό συγκρότημα του Χανίου Γραβιάς καλύπτοντας το κενό για την τουριστική εξυπηρέτηση των επισκεπτών» ενώ το Χάνι της Γραβιάς παρέμενε άνευ λειτουργίας αποδεδειγμένα για χρονικό διάστημα άνωθεν των 3,5 ετών. Ακόμα και υποθετικά να θεωρούταν κατεπείγον το εν λόγω ζήτημα στηρίχτηκε εσφαλμένα στην υπ’ αριθμόν 461/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών καθώς 3 έτη μετά και πιο συγκεκριμένα στις 24-07-2014 έλαβε σχετική απόφαση η Οικονομική Επιτροπή βασισμένη στην ανωτέρω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ είχε πραγματοποιηθεί σαφέστατη μεταβολή των συνθηκών στο μεσολαβούν αυτό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα το μίσθωμα των 50 ευρώ μηνιαίως να κρίνεται μη συμφέρον για τον Δήμο Δελφών και να μην ανταποκρίνεται ούτε κατ’ ελάχιστον τόσο στην μισθωτική αξία των εγκαταστάσεων του Χανίου της Γραβιάς όσο και στην αδιαμφισβήτητη αξία του ως ιστορικού αξιοθέατου – μνημείου προβολής της ζωντανής ιστορίας του τόπου μας. Άλλωστε δε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατόπιν της εκδοθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26η Αυγούστου 2014 ελήφθη η υπ ́αριθμόν 262/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών κατά την 1η τακτική συνεδρίαση αυτής δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάρτιση των όρων διενέργειας της δημοπρασίας για το έργο «Προσθήκη Κτιρίου και Συντήρηση Χανίου Γραβιάς» με διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου « προσθήκης κτιρίου και συντήρηση Χανίου Γραβιάς» με προυπολογισμό 113.000 ευρώ με ιδία χρηματοδότηση του Δήμου Δελφών.

Ήτοι ο Δήμος Δελφών διά της εν λόγω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε την χρηματοδότηση με ιδίους πόρους και μάλιστα ύψους 113.000 των εγκαταστάσεων του Χανίου της Γραβιάς και ενώ είχε αποφασίσει προ ενός μήνα ακριβώς την μίσθωση του με κατώτατο όριο προσφοράς το ευτελές τίμημα των 50 ευρώ σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα ο μόνος που θα καθίστατο ωφελημένος από την δημοπρασία του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου της Γραβιάς να είναι η εταιρεία FOKIS L.T.D.–ΜΟΥΤΡΟΥ Ε.Π.Ε. που πλειοδότησε κατά την δημοπρασία της 7ης Αυγούστου έτους 2014 , ο δε Δήμος Δελφών μόνο ζημιωμένος καθίστατο από την όλη διαδικασία .

Επισημαίνεται δε ότι η λήψη μίας τόσο σημαντικής απόφασης για ένα από τα πλέον αξιόλογα ιστορικά μνημεία του Δήμου Δελφών έλαβε χώρα κυριολεκτικά την ύστατη ώρα και προ της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής , ενώ προηγήθηκε απραξία επί του θέματος για χρονικό διάστημα άνωθεν των 3,5 ετών από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Η δε νέα Δημοτική Αρχή είχε ήδη διαμηνύσει εξαρχής ότι δεν είναι επουδενί σύμφωνη με τον χειρισμό της υπόθεσης κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Μνημονεύεται δε ότι εντός της διακήρυξης της δημοπρασίας της εκμίσθωσης του ιστορικού συγκροτήματος του Χανίου της Γραβιάς δεν αναφέρεται η Απόφαση περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης « Προσθήκη Κτιρίου και Συντήρηση Χανίου Γραβιάς» με αριθμόν 252/02-08-2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών , ενώ τούτο ήταν προαπαιτούμενο καθώς θα διαφοροποιούσε παντελώς τους όρους της δημοπρασίας και το κατώτατο όριο του μηνιαίου μισθώματος προς όφελος του Δήμου Δελφών . Δευτερευόντως δε κατά την 27η Αυγούστου 2014 εκδόθηκε Απόφαση της Αντιδημάρχου Δελφών Λαίνη – Κολιαλή Παναγιώτας περί ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αναφορικά με το Χάνι της Γραβιάς ποσού 11.340,60 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω ως μεταγενέστερη και συναφής μετά της Απόφασης 216/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών θα πρέπει να απορριφθεί και η υπ’ αριθμόν 246/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών που ελήφθη κατά την υπ ́αριθμόν 21η/2014 τακτική συνεδρίαση αυτής που ενέκρινε το από 07-08-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου της Γραβιάς στην πλειοδότρια εταιρεία «FOKIS LTD–Γ. ΜΟΥΡΤΟΥ Ε.Π.Ε.» η οποία προσέφερε το ποσό των 612,0 ευρώ / έτος.

κ. Ταγκαλής Παναγιώτης:

1. Αναφέρετε στην τελευταία παράγραφο ότι η έγκριση και παραλαβή της μελέτης ‘Προσθήκης κτιρίου και συντήρηση Χανιού Γραβιάς’ θα διαφοροποιούσε τους όρους της δημοπρασίας. Η έγκριση και παραλαβή οποιασδήποτε μελέτης ουδεμία διαφοροποίηση προκαλεί , τη στιγμή που δεν υπάρχει δημοπράτηση και συμβασιοποίηση του έργου που να δεσμεύει εργολάβο και Δήμο Δελφών.

2. Αναφέρετε στην εισήγησή σας ότι η καθυστέρηση 3,5 ετών επέφερε ‘σαφέστατη μεταβολή των συνθηκών με αποτέλεσμα το μίσθωμα των 50 ευρώ να κρίνεται μη συμφέρον’. Ξεχνάτε δύο βασικές παραμέτρους που καταρρίπτουν τα έωλα επιχειρήματά σας: α. τη συνεχώς αυξανόμενη οικονομική κρίση και β. την απόφαση άμεσης επαναλειτουργίας του Χανιού, της προηγούμενης Δημοτικής αρχής (μέλος της οποίας ήταν ο Δήμαρχος και πολλοί Δημοτικοί σας σύμβουλοι) χωρίς να αποτελεί πρώτο παράγοντα τα παραγόμενα έσοδα, γιατί η υπεραξία από τη λειτουργία του θα ήταν πολλαπλάσια. Σας γνωρίζω ότι αρχικά (το έτος 2011) είχε διερευνηθεί η πιθανότητα μίσθωσης του Χανιού χωρίς κανέναν ενδιαφερόμενο.

3. Η ανάκληση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής βάσει των οποίων έχει ανατεθεί το Χάνι και θα έπρεπε να έχει συμβασιοποιηθεί εδώ και μήνες, παράγουν έννομα αποτελέσματα, τα οποία πιθανόν να έχουν οικονομικές επιπτώσεις στο Δήμο και Νομικές σε αυτούς που θα τις υπερψηφίσουν.

4. Σχετικά με τη γενικότερη τοποθέτηση του Δημάρχου ‘περί λειτουργίας του Χανιού από το Δήμο’ όπως έχουμε επανηλειμμένα γνωρίσει, δεν συμφωνούμε γιατί ο Δήμος αδυνατεί να κάνει τον επιχειρηματία.

Σημειωνεται ότι τελικά αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η ανάκληση της με αριθμ.21/246/11.08.2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (που ελήφθη σε τακτική συνεδρίαση) με θέμα: «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιριακού συγκροτήματος Χανίου Γραβιάς στην Τ.Κ. Γραβιάς Δ.Δελφών», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Δελφών κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου.

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.