Η εισήγηση της επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών για για το νέο πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

Η επιτροπή περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών προχώρησε στην εισήγηση της  προς την επιτροπή διαβούλευσης σχετικά με την Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Η εισήγηση της επιτροπής θεωρεί ως μη ρεαλιστικό το μοντέλο ανάπτυξης για το Δήμο Δελφών, αυτό που υιοθετεί η παρούσα πρόταση του χωροταξικού πλασίου και υποστηρίζει έναν νέο σχεδιασμό παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα στηρίζεται στην ποιοτική αργοκτηνοτροφική παραγωγή καιτον ποιοτικό τουρισμό, με δευτερεύουσες  δραστηριότητες αυτές της εξόρυξης βωξίτη, ιχθυκαλλιεργειών και παραγωγής ΑΠΕ.

Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση από εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.