Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην Αμφισσα.

 Σας προσκαλούµε στην 7η συνεδρίαση (τακτική) του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 π.µ. στο «Γιάγτζειο – Κορδώνειο Πνευµατικό Κέντρο Άµφισσας» (Κορδώνη 1, Πλατεία Ησαΐα, Άµφισσα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

– Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συµβουλίου  , κ. Ασηµίνας ∆. Παπαναστασίου,
– Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.
Θέµα 1ο Συζήτηση για θέµατα που άπτονται του έργου «∆ίκτυο Ανοικτών ∆ιωρύγων Πεδιάδας
Μόρνου».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος
Θέµα 2ο Λήψη Απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, προβληµατικές και αποµακρυσµένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρ. 20 του Ν. 4213/2013. Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Θέµα 3ο Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασµού ΕΣΠΑ για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θέµα 4οΤροποποίηση της υπ’ αρίθµ. 80/2015 Απόφασης ΠΣ µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, µε κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 5ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου, δίµηνης διάρκειας, για αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.
Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωµά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θέµα 6ο Αίτηµα στήριξης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος της διεκδίκησης για τους ∆ελφούς του τίτλου «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού, Αθλητισµού & Πολιτισµού κ. Ηλίας Σανίδας
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Θέµα 7ο Έγκριση διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τα αδιάθετα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων σχολικής αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017 για κατόχους οχηµάτων ∆Χ και ελλείψει αυτών για κατόχους οχηµάτων ΙΧ.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θέµα 8ο Έγκριση Κανονισµού Άρδευσης Κωπαϊδικού Πεδίου.
Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωµά
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέµα 9ο Έγκριση της Συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος στην
Κοινωνική Σύµπραξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
Εισηγητής Εντεταλµένος Σύµβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας
Θέµα 10ο Έγκριση της Συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος στην
Κοινωνική Σύµπραξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.
Εισηγητής Εντεταλµένος Σύµβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας
Θέµα 11ο Έγκριση της Συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος στην
Κοινωνική Σύµπραξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Εισηγητής Εντεταλµένος Σύµβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας
Θέµα 12ο Έγκριση της Συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος στην
Κοινωνική Σύµπραξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
Εισηγητής Εντεταλµένος Σύµβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας
Θέµα 13ο Έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Εντεταλµένος Σύµβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας
Θέµα 14ο Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2019.
Εισηγητής Εντεταλµένος Σύµβουλος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ
Θέµα 15ο Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2015 που αφορά το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ). Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 16ο Έγκριση προϋπολογισµών και υποέργων (1η τροποποίηση), στα πλαίσια του ενάριθµου
2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 17ο Έγκριση προϋπολογισµών και υποέργων (1η τροποποίηση), στα πλαίσια του ενάριθµου
2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 18ο Έγκριση προϋπολογισµών και υποέργων (2η τροποποίηση), στα πλαίσια του του ενάριθµου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2015-2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 19ο Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 20ο Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Εύβοιας, για το έτος 2015. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 21ο Έγκριση προϋπολογισµών και υποέργων στα πλαίσια του ενάριθµου 2014ΕΠ56600011 της ΣΑΕΠ 566 που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2015-2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 22ο Έγκριση 1ης τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Σ.Α.Ε. 048 (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.), έτους 2015, για την Π.Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεµάτων θα σας αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email).
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ ∆. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 http://www.lamiatimes.gr/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.