Νέος αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών ο Αριστείδης Αγγελόπουλος – Στο Νεκτάριο Μίχο περνούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες

 01 Οκτωβρίου 2015

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του AmfissaPress: Νέος αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών ο Αριστείδης Αγγελόπουλος

Στον αντιδήμαρχο Νεκτάριο Μίχο περνά η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του AmfissaPress ότι νέος αντιδήμαρχος, μετά την παύση Καραγιάννη θα είναι ο Αριστείδης (Άρης) Αγγελόπουλος, όπως είχαμε γράψει το πρωί εδώ:

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, ο δήμαρχος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος:

Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών, με θητεία μέχρι τις είκοσι οκτώ του μήνα Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (28.02.2017) τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Αριστείδη Αγγελόπουλο, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

Α. Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του: Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας {άρθρο 15 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β ́/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}.
Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να:

I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες και παροχή υπηρεσιών στις υπηρεσίες ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

B. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας:

I. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
II. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
III. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
IV. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
V. Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
VI. Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
VII. Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

Νέες αρμοδιότητες στο Νεκτάριο Μίχο

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο:

Στον ορισθέντα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25669/15.09.2014 (ΑΔΑ:7ΟΕΕΩ9Θ – 8ΚΣ) Απόφαση Δημάρχου Δελφών , Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νεκτάριο Μίχο, μεταβιβάζει επιπροσθέτως τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του: Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών { άρθρο 19 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β ́/29.09.2011) του Δήμου Δελφών } .
Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να:
I. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
II. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του.
III. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν προμήθειες και παροχή υπηρεσιών στις υπηρεσίες ευθύνης του.
IV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.