Stop στις μεταλλευτικές γεωτρήσεις χωρίς υδρογεωλογική μελέτη

JUNE 10, 2016Mines2

Ομόφωνα αποδεκτή έκανε το δημοτικό συμβούλιο του Δ. Δελφών κατά την τελευταία του συνεδρίαση το αίτημα της Τ.Κ. Καστελλίων, στο οποίο συναπτόταν και κείμενο με 92 υπογραφές κατοίκων του χωριού, αναφορικά με τις γεωτρήσεις που πραγματοποιεί η εξορυκτική εταιρεία “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες” σε περιοχές γύρω από την περιοχή, οι οποίες αφ ενός πραγματοποιήθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική υδρογεωλογική μελέτη και αφ ετέρου δεν τηρούν τις διατάξεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα θέματα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους κατοίκους των Καστελλίων, να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τα νερά από τα οποία υδρεύεται το χωριό.

 

Εισηγούμενος το θέμα ο τοπικός Αντιδήμαρχος . Νικόλαος Μολιώτης, τόνισε: “Στην εταιρεία «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες ΑΕ», διάδοχο της εταιρείας «S. & B. Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.», έχουν παραχωρηθεί, για εκμετάλλευση και έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη εκτάσεις 47.692 στρεμ. στον τομέα ΒΤ 3 στα διοικητικά όρια των Τ.Κ. Καλοσκοπής, Καστελλίων και Προσηλίου Δήμου Δελφών με έγκριση ΜΠΕ του ΥΠΕΚΑ και στους τομείς ΒΤ 1 & 2 στα διοικητικά όρια των Τ.Κ. Αποστολιά, Καστελλίων, Οινοχωρίου και Προσηλίου Δήμου Δελφών με έγκριση ΜΠΕ του ΥΠΕΚΑ.

Λόγω των ερευνητικών γεωτρήσεων που γίνονται στις περιοχές «Καλός- Διπλοπίτες ως Παλιάμπελα» και «Πύργος-Κρανιά ως Κορακοφωλιά» της περιφέρειας κυρίως της Τ.Κ. Καστελλίων, το Τοπικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι της Κοινότητας ανησυχούν και διαμαρτύρονται, λόγω μη ύπαρξης υδρογεωλογικών μελετών, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα νερά των πηγών τους, από τις οποίες υδρεύονται.”

Στη συνέχεια παρουσίασε τις σχετικές αποφάσεις της Τ.Κ. Καστελλίων, που προέκυψαν μετά από κατεπείγουσα συνεδρίαση, καθώς διαπιστώθηκε ότι η μεταλλευτική εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» προχωράει στη διάνοιξη ερευνητικών μεταλλευτικών γεωτρήσεων σε χώρους πλησίον πηγών περιφέρειας Τ.Κ. Καστελλίων και υπάρχουν υπόνοιες για κίνδυνο απώλειας πηγαίων – υπογείων νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση του χωριού εξαιτίας αυτής της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με αυτές, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι το Τοπικό Συμβούλιο θα πρέπει με την απόφασή του αυτή να μην επιτρέψει γεωτρήσεις στην περιοχή Καστελλίων και εκφράζουν μεγάλες ανησυχίες ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης των ερευνητικών γεωτρήσεων θα χαθούν τα νερά των πηγών που ανέκαθεν υδροδοτούν τα Καστέλλια με απρόβλεπτες συνέπειες για το ίδιο το χωριό. Και ότι ο Νόμος (Δασικός και Περιβαλλοντικός) καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι γενικά δεν επιτρέπουν μεταλλευτικές επεμβάσεις σε αρκετή απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους και από πηγές. Και ότι σε τέτοια περίπτωση θα υπάρξει μαζική κινητοποίηση και καθολική αντίδραση όλων των κατοίκων του χωριού.

“Απ’ ότι γνωρίζουμε δοθήκαν παραχωρήσεις και για τη θέση «Καλός Διπλοπίττες» όπου υπάρχει πλούσια δραστηριότητα υπόγειων υδάτων. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και από την ύπαρξη δύο πηγαδιών (ένα ανοικτό και ένα κλειστό) αλλά και τριών πηγών (Μηλιά, Κανάλια, Τάρναβος) πολύ κοντά η μία με την άλλη και που μάλλον επικοινωνούν μεταξύ τους. Σε συνάντηση που κάναμε με στέλεχος, γεωλόγο, της εταιρείας του ζητήσαμε να μας πει αν υπάρχει υδρολογική μελέτη και εάν στο χάρτη υπάρχει σημείωση τόσο των πηγών όσο και των πηγαδιών δεν υπήρχε τίποτα από αυτά.

Επειδή το νερό στο χωριό μας είναι λιγοστό, αυτή η κατάσταση έφερε αναστάτωση μιας και υπάρχουν οι βάσιμες υπόνοιες ότι θα χάσουμε τα νερά μας, εξ αιτίας αυτής της δραστηριότητας, που εξ άλλου δεν κατοχυρώνεται από καμία επίσημη, εγκεκριμένη, μελέτη υπόγειων υδάτων και σίγουρα δεν μας αρκεί η όποια διαβεβαίωση του γεωλόγου ότι δεν θα χαθούν τα νερά. Άποψη μας είναι ότι και οι μελέτες πρέπει άμεσα να συμπληρωθούν, ολοκληρωθούν, απαραίτητα και από τις υδρολογικές μελέτες έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ύπαρξής τους, χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν τα νερά μετά τις γεωτρήσεις ή την όποια εξορυκτική δραστηριότητα!”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και είδε τις αποφάσεις της Τ.Κ. Καστελλίων, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να ζητηθεί από την εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» η παύση των ερευνητικών γεωτρήσεων στις περιοχές των πηγών της Τ.Κ. Καστελλίων για τις επόμενες 15 ημέρες μέχρι την παράδοση της υδρογεωλογικής έκθεσης, όπως υποσχέθηκε.

2) Η υδρογεωλογική έκθεση που θα ληφθεί να αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσματά της από τις Υπηρεσίες του Δήμου Δελφών.

3) Με ευθύνη του Δήμου Δελφών να αποτυπωθούν το ταχύτερο οι πηγές του Δήμου, στις αναφερόμενες περιοχές, με συντεταγμένες στους χάρτες υδρολογίας και γεωτρήσεων και οι νέοι χάρτες να αποσταλούν στο ΥΠΕΚΑ, στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας του Γ.Γ.Α.Δ.Θ. Στ. Ελλάδας.

4) Να ζητηθεί από την Εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» να ενημερώνει εγγράφως το Δήμο Δελφών για κάθε νέα γεώτρηση.

5) Να απαιτήσουμε από την Εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται στις εγκεκριμένες Μ.Π.Ε

http://www.amfissaface.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.