Με 34 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Δελφών τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

 14 Ιουλίου 2016

 

1. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης του Δήμου Δελφών, στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα, Άξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας – ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών».(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένης Δ/νσης Προγρ/σμού).

2. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης του Δήμου Δελφών, στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα, Άξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας – ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών». (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένης Δ/νσης Προγρ/σμού).

3. Αποδοχή της Α.Π. 4367/7.6.2016 απόφασης Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί συνεχιζόμενου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ στο ΠΑΑ 2014-2020. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένης Δ/νσης Προγρ/σμού).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων εργασίας και της αύξησης του ωραρίου εργασίας, έως και στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης (παρ. 1 άρθρο 8 του Ν.4368/2016) προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου, ΟΤΑ Α΄ βαθμού. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

6. Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση του ετησίου Μητρώου Αρρένων Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

7. Έγκριση 2 ου – τελικού ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» MIS 379381. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

8. Έγκριση 3ου-τελικού ΑΠΕ έργου: “ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ”. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

9. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και 1 ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΣΣΑΣ και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΄ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΗ΄ ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ ΄ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ΄ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

13. Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943 και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

14. Έγκριση τρόπου υλοποίησης έργων και μελετών του Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 κληροδοτήματος Κ.Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

16. Ανάκληση της αριθ. 399/29.10.2015 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την χορήγηση βραβείων Κ. Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

17. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

18. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

19. Γνωμοδότηση για την «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων/βιορευστών ισχύος 100 KW, του «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» στη θέση «Στριβάδια» της Τ.Κ. Γραβιάς του Δήμου Δελφών Ν.Φωκίδας». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

20. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

21. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης του Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Προσηλίου της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

22. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 366/23.09.2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

23. Έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Δελφών.(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

24. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δ.Ε. Άμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δελφών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011). (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στη Δ.Ε. Γραβιάς. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

26. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στις Δ.Ε. Καλλιέων & Παρνασσού. (Εισηγήτρια κ.Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

27. Τροποποίηση της αριθ. 256/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό δύο αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για την υπόθεση τηςδιενέργειας ερευνητικών μεταλλευτικών γεωτρήσεων της εταιρείας ‘ΕΛΜΙΝ’ σε πέντε περιοχές στην Γκιώνα». (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

28. Λήψη απόφασης για την δυναμικότητα του βρεφικού τμήματος του Παιδικού Σταθμού Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

29. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή τροφείων Παιδικών Σταθμών του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

30. Έγκριση παράτασης τακτοποίησης οικοπέδων στην Τ.Κ. Προσηλίου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

31. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση και τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Δελφών για την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 3070/11-07- 2016 πρόσκλησής της. . (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

32. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 23/2016 απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ. Γαλαξιδίου με θέμα «Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα)». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

33. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης παραλίας Γαλαξιδίου και συμπληρωματική μελέτη σήμανσης οικισμού Γαλαξιδίου. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

34. Έγκριση παραχώρησης προαυλίου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ., Πρόεδρος Δ.Ε.Π.).

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.