Χριστουγεννιατικο δημοτικό συμβούλιο στο Δ. Δελφών

DECEMBER 26, 2016

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ.

Η λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δημοτικών ακινήτων – σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής ακινήτου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

4. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Κων. Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

5. Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

6. Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του Κληρ. ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

7. Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. ΔέσποιναΓκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

8. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2017 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας και β) παραλαβή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. (Εισηγητής κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος Δήμου Δελφών)

9. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών έτους 2017 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 . (Εισηγητής κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος Δήμου Δελφών)

10. Επί αιτήματος κ. Πέτρου και Ουρανίας Ζαχαράκη σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην ΔΚ Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).

11. Έγκριση 3ου – τελικού ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α.Μ. 18/2010. MIS 452058). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ MIS 5001154, ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ. 19/2013 του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

13. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στ.Ελλάδας για την μεταφορά των προς ανακύκλωση υλικών από το ΣΜΑ στη θέση ΒΑΡΤΟΣ στο ΚΔΑΥ Λαμίας σε εφαρμογή του άρθρου 24 Ν.3613/2007. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

15. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου ΄ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ΄ για παραχώρηση χρήσης δημοτικών σταδίων Πολυδρόσου Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

17. Επί αιτήματος κ. Νικολάου και Παντούλας Κατσικούλη σχετικά με την αντ/ση πινακίδας σήμανσης οδού στη ΔΚ Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος)

http://www.amfissaface.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.