31 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

31 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Τα θέματα ανλυτικά είναι:

 

1. Ενημέρωση για το Γηροκομείο Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Έγκριση υποβολής πρότασης στην με σριθ. πρωτ. 1706/01.03.2017 και με κωδ. πρόσκλησης: 32, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Α.Π. 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων». (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

3. Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2017, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Διαγραφή βεβαιωμένων τελών Ηλεκτροφωτισμού, Καθαριότητας και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

8. Ορισμός μελών – συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

9. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ. ».(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ».(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Εξέταση αιτήματος παράτασης – απάντησης σε ειδική πρόσκληση για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ». ».(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

15. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

16. Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

17. Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

18. Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

19. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

20. Τροποποίηση της αριθ. 531/2016 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 23. Αποδοχή πρότασης για αιγίδα σε εκδήλωση για την αναστήλωση της Ι.Μ.Βαρνάκοβας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα: «Διαφυγές», θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα με τεχνικές θεάτρου φόρουμ για την πρόσληψη και τη λήψη αποφάσεων. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υποστήριξη σε βιωματικό εργαστήριο εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου για την Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση. . (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

26. Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Γενικά Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τεσσάρων (4) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ι.Δ. ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι αποκλειστικά με αντίτιμο) στο Δήμο Δελφών περιόδου 2017-2018. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

27. Έγκριση μετακίνησης- διάθεση πίστωσης για την τελετή βράβευσης στα Τουριστικά Βραβεία έτους 2017. (Εισηγήτρια: βκ. Έλλη ΚοτσάνουΡομβοτσάνου).

28. Αποδοχή της παραχώρησης ακινήτου στη Χάρμαινα από κ. Γεωργάκη. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

29. Kαθορισμός αδειών υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά ΠιλάλαΤσακίρη, Αντιδήμαρχος).

30. Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος κλειστού γυμναστηρίου ΧΡ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ. (Εισηγητής: Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος)

31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών και παραλαβής εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων του Δήμου για το έτος 2017, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.