“Άθληση για όλους” με πρόσληψη 4 γυμναστών από το Δήμο Δελφών

 MARCH 18, 2017

 

Το θέμα θα συζητηθεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας.

Αναλυτικά η εισήγηση του καθ ύλην αρμόδιου Αντιδήμαρχου Νεκ. Μίχου

Κάθε χρόνο οι Δήμοι υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Δ/νση Άθλησης για Όλους, Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχους Π.Α.γ.Ο. Έχοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΦΔΥ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/57925/4055/
424/292/01-03-2017 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού, Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης &
Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους πρέπει το αργότερο ως 31 Μαρτίου να υποβληθεί αίτημα για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την περίοδο 2017- 2018 στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκειμένου να αξιολογηθεί.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Οργανωτικού Πλαισίου, θα πρέπει μέχρι τις 31-5-2017 να υποβληθούν οι προτάσεις υλοποίησης προς το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Παρακολούθησης και Ελέγχου Π. Α.γ.Ο. περιόδου 2017-2018. Ο Δήμος μας θα υποβάλει πρόταση διαδικασίας τύπου 1 – Γενικά Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας – όπου την ευθύνη υλοποίησης έχει ο φορέας που υποβάλει την αίτηση – πρόταση, η οποία αξιολογείτε και εγκρίνεται από την Γ.Γ.Α.

Για τις ανάγκες του προγράμματος απαιτούμαστε 4 καθηγητές ΠΕ Φυσικής Αγωγής Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του ν.
4151/29.04.2013, στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ’ αρίθμ. 33/2006 ΠΥΣ(Α’ 208). Η Δ/νση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων, προτείνει τις θέσεις των Π.Φ.Α. που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Π.Α.γ.Ο. και Ανάπτυξης του Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς – ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με το Οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει.

Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών και Οικονομικών. Οι προτεινόμενε θέσεις των Π.Φ.Α. είναι αποκλειστικά για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. και
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προκήρυξη να τηρεί όσα αναγράφονται στο υπ. αρίθμ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/12589/891/7-6-2016/ΦΕΚ – Β- 17/6/2016, Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α.

Το σύνολο της δαπάνης (το 100%) για τη Μισθοδοσία τους θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ (άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013). Ο Δήμος Δελφών δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας και κλάδου προκειμένου να υλοποιήσει τα Π.Α.γ.Ο. και γι’ αυτό αιτείται την έγκριση τεσσάρων (4) θέσεων Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

Η εν λόγω πρόταση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ΚΑ:15-6041.003 «τακτικές αποδοχές» έναντι ποσού 3.810,00€ και ΚΑ: 15-6054.003 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων» έναντι ποσού 950,00 € για το 2017 και αντίστοιχα θα υπάρξει πρόβλεψη για τον επόμενο χρόνο.

Κατόπιν αυτού εισηγούμαστε την έγκριση υποβολής πρότασης «Άθληση για όλους», για Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και την έγκριση τεσσάρων (4) προσλήψεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Δελφών για την περίοδο 2017-2018».

http://www.amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.