Με 43 θέματα το συμβούλιο του Δ. Δελφών την Παρασκευή

MAY 15, 2017

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαίου στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην πλ. Κεχαγιά με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της αριθ. πρωτ. 2279/20.04.2017 (Α.Π. 8747/24.04.2017 δικό μας) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Επιστροφή παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών στις καταβαλλόμενες αποδοχές μηνός Οκτωβρίου 2015 σε δύο υπαλλήλους του Δήμου μας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών για πρόστιμα ΤΑΠ και δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επαναβεβαίωση στο σωστό παραβάτη. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα τελών ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

8. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) «Επιτροπή Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).

9. Τροποποίηση της αριθ. 242/06.06.2016 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών ως προς τον τρόπο υλοποίησης του έργου με τίτλο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

10. Έγκριση μελέτης αναβάθμισης κεντρικού πεζοδρόμου στην περιοχή Γυμνασίου της ΔΚ Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

11. Έγκριση παραλαβής μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ , Α.Μ. 04/2017, του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

13. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

16. Έγκριση τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

17. Έγκριση τρόπου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ ΚΑΙ Ν.Α.ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

19. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000 € (χωρίς ΦΠΑ). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

20. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

21. Έγκριση ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στ.Ελλάδας και το Δήμο Δωρίδος και του Καταστατικού αυτής και της Έκθεσης Σκοπιμότητας, κατ΄ άρθρο 101 του Ν.3852/2010. . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

22. Έγκριση μελέτης κόμβου της ανατολικής εισόδου της πόλης (Δ.Κ. Άμφισσας) από Λαμία. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

23. Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού Φρουρίου της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

24. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών.

(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εκδήλωση στο Μουσείο Δελφικών Εορτών για τα 90 χρόνια από τις πρώτες Δελφικές Εορτές. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις στο Κρόκι (Παλιοπαναγιά Παρνασσού). (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

27. Έγκριση μελέτης και χωροθέτηση προκατασκευασμένου τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

28. Επί αιτήσεων Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για επιχορήγηση (άρθρο 202 Ν.3463/2006). (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

29. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2017,στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

30. Έγκριση τέλεσης της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2017, στον δημοτικό χώρο στη θέση «Ρεσινίκος» της Τ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

31. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς. Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

32. Έγκριση ανανέωσης της ετήσιας μείωσης του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου καταστήματος στην πλατεία της Τ.Κ. Μαριολάτας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης ιστορικής μνήμης στη θέση «Αγία Τριάδα» της Τ.Κ. Καλοσκοπής. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

34. Έγκρισης διάθεσης πίστωσης εκδήλωσης “Μάχη Ντρέμισσας” Δ.Ε. Καλλιέων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Δ.Ε. Ιτέας για γιορτή αθλητισμού. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στη Δ.Ε. Ιτέας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

37. Κατανομή της δεύτερης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος).

38. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος).

39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στον ΚοιΣΠΕ Φωκίδας για την υλοποίηση του περιεχομένου της προγραμματικής σύμβασης βάσει της υπ΄ αριθ. 480/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου Δ.Σ.).

40. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

41. Επί αιτήματος Κινέζικου Δήμου Rizhao για υπογραφή δήλωσης πρόθεσης ανάπτυξης σχέσεων και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Δήμων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

42. ΄Εγκριση συνεργασίας του Δήμου Δελφών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων (Animart). . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

43. Ορισμός αναπληρωτή τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Περιφ. ΦοΔΣΑ Στ.Ελλάδος. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

http://www.amfissaface.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.