Κλείνει μια μεγάλη πληγή της Φωκίδας

 h

ημερομηνία δημοσίευσης:22/06/2017

 Κλείνει μια μεγάλη πληγή της Φωκίδας

Τέλος και τυπικά η τελευταία χωματερή

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παίζεται η τελευταία πράξη ενός μακροχρόνιου δράματος που είχε τεράστιο κόστος στην περιοχή μας.

Σύμφωνα με εισήγηση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Νίκου Λύτρα ολοκληρώνεται και τυπικά το έργο της Κερατόραχης, όπου το  Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών καλείται να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο αποτελεί μια τυπική διοικητική διεκπεραίωση, καθώς το έργο έχει ολοκληρωθεί προ πολλού.

Το έργο με τίτλο ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ είχαν αναλάβει οι ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΟΕ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ με ποσό σύμβασης 300.618,45€ (με Φ.Π.Α. 23%).

Στην εισηγητική έκθεση του κ. Λύτρα αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

Με το έργο του θέματος, αποκαταστάθηκε ο ανενεργός ΧΑΔΑ στη θέση «Κερατόραχη» της Δ.Ε. Γραβιάς, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 21/2012 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δ.Δελφών.

Στην περιοχή του έργου γινόταν επί χρόνια διάσπαρτη απόθεση απορριμμάτων εντός του χώρου παλαιού λατομείου, αλλά και εκτός αυτού.

Εν συντομία, οι εργασίες που προβλέπονται και υλοποιούνται, είναι οι εξής:

•Σύμπτυξη απορριμμάτων εντός του χώρου του παλαιού λατομείου,

•Συλλογή απορριμμάτων των γύρω περιοχών και τοποθέτηση/συμπύκνωσή

τους στον παραπάνω χώρο,

•Διάστρωση αργιλικού και φυτικού υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης,

•Κατασκευή γεώτρησης για την απαγωγή των ομβρίων υδάτων που θα

υπάρχουν εντός του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ,

•Φύτευση δένδρων και θάμνων,

•Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης,

•Κατασκευή περίφραξης.

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ’αρ. αριθμόν 241/2016 Απόφασης, πρακτικό 13 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας (ΑΔΑ: 7ΑΗΥΩ9Θ-ΟΝΜ, η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο εγκρίθηκε με την 375/2016 (ΑΔΑ: 7ΒΑΦΩ9Θ-ΙΤΠ) Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Δελφών.

Μετά την παρέλευση 15 μηνών από την περαίωση των εργασιών (στις 17-12-2015 σύμφωνα με την από 21-12-2015 βεβαίωση περαίωσης του έργου του θέματος) η Επιτροπή μετέβη εκ νέου επί τόπου του έργου στις 06-06-2017 για την ποιοτική παραλαβή του έργου και υπέγραψε το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

http://www.orafok.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.