Το θέμα της ΕΥΔΑΠ στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής

OCTOBER 9, 2017

Με το μείζον θέμα των σχέσεων του Δήμου Δελφών με την ΕΥΔΑΠ και την πολιτική διευθέτηση που απαιτείται, όπως επι χρόνια αξιώνει η τοπική κοινωνία, να ξεχωρίζει συνεδριάζει την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου στις έξι και μισή το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δελφών.

Επίσης, με ενδιαφέρον αναμένεται η διατύπωση γνώμης για τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης παραλιακά της Δεσφίνας για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και η λήψη απόφασης για τη μεταφορά ή όχι των αποθεματικών του δήμου στην ΤτΕ.

Η λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ;

1. Επί των εξελίξεων στο ζήτημα των σχέσεων του Δήμου Δελφών με την ΕΥΔΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. ‘Εγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για χρηματοδότηση της Πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας από περιοχή 4 εποχές έως περιοχή Ζαζάνια» και δέσμευση για ένταξη της δράσης στο Επιχ/κό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών στην πρόσκληση του ΟΠΣΑΑ 4.3.4/ΕΥΔΠ_88 (1η) Α.Π. 3558/16.8.2017 (ΑΔΑ: ΩΗ7Ω7ΛΗ-ΙΝ1). (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

3. Αναμόρφωση (8η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ και δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση καταστήματος & γραφείου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Γαζή-Καρελλά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Κληρ/των Δήμου).

8. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ (Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).

9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ (Α.Μ. 22/2017) ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

10. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 21/2017 μελέτης του έργου με τίτλο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ν.ΓΙΑΓΤΖΗ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ και τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

11. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 22/2017 (1η επικαιροποίηση της 5/2017) μελέτης του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 23/2017 (1η επικαιροποίηση της 2/2017) μελέτης του έργου με τίτλο ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΄ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΗ΄ ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

14. Έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

15. Έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΪΔΗ ΤΚ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

16. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

17. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΕΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

19. Έγκριση Έκθεσης 2ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

20. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

21. Διατύπωση γνώμης για τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων για ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας GOLDEN FISH FARM Α.Ε. στη θέση «Όρμος Βερεσές» κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών και μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων για ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας GOLDEN FISH FARM Α.Ε. στη θέση «Νότια ‘Ορμου Βερεσές» κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

22. Παροχή γνώμης για τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών (άρθρ. 7 παρ. 1 του Ν.1069/80). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

23. Λήψη απόφασης περί ελέγχου του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών. (άρθρ. 21 παρ. 1 του Ν.1069/80). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

24. Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/66965/13.09.2017 έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

25. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος κατ΄ άρθρο 159 του Ν.4483/2017 περί προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με κοινωνικό σκοπό, που εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 15/10/2017. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

27. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2016-2017 από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης «Κληροδότημα Ν.ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

28. ‘Εγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης «Κληροδότημα Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

29. Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχολ. έτος 2018-2019. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΕΠ).

30. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. ΄Ελλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος & Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού).

31. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην WTM έκθεση τουρισμού Λονδίνου και έγκριση διάθεσης πίστωσης. (Εισηγήτρια: κ. ΄Ελλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος & Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού).

32. Έγκριση διοργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη των ξενοδοχείων και επισιτιστικών επιχειρήσεων και έγκριση διάθεσης πίστωσης. (Εισηγήτρια: κ. ΄Ελλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος & Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού).

33. Λήψη απόφασης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για χορηγική συμμετοχή στην ταινία ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ. (Εισηγήτρια: κ. ΄Ελλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος & Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού).

34. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος, όπως τα μηχανικά εξαρτήματα του ατμοκίνητου πολεμικού πλοίου «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» αποδοθούν στο Ιστορικό Μουσείο πόλης Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη).

35. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα «Πρόληψη και Μακροζωία». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.