33 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ 20/11/2017

 

1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ΤΕΙ Στ. Ελλάδας από τον πρύτανη κ. Πέτρο Λάμψα.

2. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3. Έγκριση Διαχειριστικού Σχεδίου Ελαιώνα Άμφισσας. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Έγκριση Έκθεσης 3ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

9. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Γαλαξιδίου», «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Γραβιάς – Παρνασσού» και «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Ιτέας», μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του N.3979/2011). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).

10. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου, ως μέλος της 5μελούς επιτροπής για την επιλογή και πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία, στο Δήμο Δελφών, καθώς και ορισμού ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου ως γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

11. Σύσταση μιας (1) θέσης ΔΕ Μουσικών Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 55/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

12. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

14. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

15. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

16. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

17. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

18. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Α.ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

19. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δωρεά ΕΥΑΓΓ. & ΑΙΚ. ΓΑΖΗ – ΚΑΡΕΛΛΑ.(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

20. Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

21. Έγκριση εκμίσθωσης πηγής «ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ ΒΡΥΣΗ» Τ.Κ. Ελαιώνα. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

22. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σερνικακίου της Δ.Ε. Άμφισσας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

23. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατους δημότες της Δ.Κ. Άμφισσας από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ για τις ημέρες των Χριστουγέννων. (Εισηγητής: κ. κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

24. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

25. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

26. Γνωμοδότηση για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λους Διαχείρισης «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη».(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2017 Τ.Κ. Γαλαξιδίου). (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

27. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μετατόπιση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 15 στρεμμάτων, με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας χωρίς αύξηση της μισθωμένης έκτασης, εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και ίδρυση χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, στη θέση «Όρμος Κοντίνοβα» Δ. Δελφών Π.Ε. Φωκίδας ιδιοκτησίας Μάνδρου Κωνσταντίνας. (Αριθμ. απόφασης 55/2017 Τ.Κ. Γαλαξιδίου). (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

28. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού Δυναμικότητας 30.000.000 ιχθυδίων θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, σε δημόσια δασική έκταση 81.969,47 τ.μ., στη θέση «Λιμνιώνας» Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας της εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.», Δ. Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. (Αριθμ. απόφασης 56/2017 Τ.Κ. Γαλαξιδίου). (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

29. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για: α) την 2η Ημερίδα “Μουσείο Πόλης της Ιτέας. Παρουσίαση Μελέτης: Στάδιο Ι». και β) Έκθεση χαρακτικών «Όψεις της πόλης της Ιτέας στην 10ετία του 1980». (Εισηγήτρια : κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη Τμ. Παιδείας & Πολιτισμού).

31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση «Γιορτή για παιδιά» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 02/03/2017 απόφασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκες Ιτέας». (Εισηγήτρια :κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη Τμ. Παιδείας & Πολιτισμού).

32. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του Κοινοτικού – Δημοτικού κτιρίου Καστριώτισσας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

33. Ενημέρωση για την αποστολή του Δήμου Δελφών στο Δήμο ΡΙΖΑΟ στις 25-30/9/2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.