ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

 

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου και ώρα   18.30  θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δελφών στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στην πλατεία Κεχαγιά με θέματα:

 1. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχετεύσεως. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβάρης, προϊστάμενος Οικ / κών Υπηρεσιών).

 2. Διαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα λόγω της ένταξης ή επέκτασης του πολεοδομικού σχεδίου της ΔΕ Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβάρης, προϊστάμενος Οικ / κών Υπηρεσιών).

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης ης  Μαρτίου. (Εισηγητρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη Τμ. Δια Βίου Μάθησης).

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα μεταφοράς της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας για συμμετοχή στις εκδηλώσεις εξόδου του Ιερού Πόλης του Μεσολογγίου. (Εισηγητρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη Τμ. Δια Βίου Μάθησης).

 5. Σύνταξη επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, κατά προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 6. Εξέταση της από 8-3-2018 ένστασης της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE, αναδόχο του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ », κατά της αριθ. Πρωτ. 3611 / 22.2.2018 πράξη του Δήμου Δελφών για την έγκριση της 4ης Εντολής Πληρωμής του ως άνω έργου. (Εισηγητρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, κατά προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 7. Εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου «Εκπαιδευτηρίου Καψάλη»  μετά την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ» (Δ.Κ. ΙΤΕΑ)» (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 8. ΄Εγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 03/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 9. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 04/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 10. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 11. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 06/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

 12. 1η τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δελφών, έτους 2018 και επικαιροποίηση πινάκων με τα στοιχεία πληρωμών έως 12.2017. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Εισηγητής : κ Δήμαρχος)

 13. Λήψη απόφασης για την εκχώρηση της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων 2018 στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 14. Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. με διακριτό τίτλο “ENTERPRISE GREECE”.(Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Εισηγητής : κ. Δήμαρχος ).

 15. Ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας; Και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). (Εισηγήτρια : κ. Νίκη Μαντζίνου, αναπλ. προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

 16. Αποδοχή των όρων ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5001271, στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» (Εισηγήτρια : κ. Νίκη Μαντζίνου, Αναπλ. προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

 17. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης και υποβολή πρότασης στην υπ΄ αριθ. 5132/23.02.2018 Πρόσκληση Ι (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ‘Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Εισηγήτρια : κ. Νίκη Μαντζίνου, αναπλ. προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

 18. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης και υποβολή πρότασης στην υπ΄ αριθ. 5133/23.02.2018 Πρόσκληση  ΙΙ (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» (Εισηγήτρια : κ. Νίκη Μαντζίνου, αναπλ. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

 19. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης και την υποβολή πρότασης στην υπ΄ αριθ. 7244/13.03.2018 Πρόσκληση ΙΙΙ (ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7) του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (Εισηγήτρια : κ. Νίκη Μαντζίνου, αναπλ. προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

 20. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Κοινωνικού Συνεταιρισμού Π.Ε. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας». (Εισηγήτρια : κ. Νίκη Μαντζίνου, αναπλ. προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

 21. Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Γενικά Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι αποκλειστικά με αντίτιμο) στο Δήμο Δελφών περιόδου 2018-2019.  (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 22. Καθορισμός θέσεων υδρονομέων στις Τ.Κ. Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας της Δ.Ε. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

 23. Παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση υποσταθμού από την ΔΕΔΔΗΕ, στην οδό Α. και Ε. Σικελιανού στην Τ.Κ. Δελφών της Δ.Ε. Δελφών του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 24. Λήψη απόφασης για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

 25. Ορισμός χώρου στον οποίο θα επιτρέπεται η διενέργεια παραστάσεων. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

 26. Γνωμοδότηση για παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση καντίνας στην περιοχή ΒΑΛΤΟΣ (έξοδος Γαλαξιδίου προς Άμφισσα) της Δ.Ε. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

 27. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης από τον μισθωτή Θεόδωρο Μουζάκη στην σύζυγό του Ευαγγελία Σκαρτάδου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ στον Πειραιά. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

 28. Λήψη απόφασης για Τεχνική περιγραφή ΜΠΕ σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE στην Τ.Κ. Βουνιχώρας). (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

 29. Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα σύστασης – δημιουργίας μεταγυμνασιακής εκπαιδευτικής δομής για άτομα με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, φροντίδας και εργασίας τους. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 30. Έγκριση προγράμματος Τουριστικής προβολής έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 31. Έγκριση προτάσεων συνδιάσκεψης του ποδοσφαιρικού τουρνουά Delphi Cup. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 32. Έγκριση συνδιασμού διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου και διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 33. Λήψη απόφασης για τις τιμητικές διακρίσεις που θα απονεμηθούν κατά την εορτασμό της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.