Ανακατατάξεις στους αντιδήμαρχους του Δήμου Δελφών – Αλλαγή προσώπων και ανακατανομή αρμοδιοτήτων

Ιουνίου 6, 2018

Ανακατατάξεις στους αντιδήμαρχους του Δήμου Δελφών έφερε η απομάκρυνση της Λιάνας Πιλάλα Τσακίρη
Με την σημερινή απόφαση δημάρχου υπάρχει αλλαγή προσώπων αλλά και ανακατανομή αρμοδιοτήτων.
Συνοπτικά ο δήμαρχος Θανάσης Παναγιωτόπουλος:


Α.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών οι οποίες ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο.
Α.2 Διατηρεί την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της Προεδρείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο.
Α.3 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη Δημοτική Ενότητα Δελφών, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο, στον οποίο μεταβιβάζει επιπλέον την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητας Ιτέας.
Β.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, της εποπτείας και ευθύνης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας τις οποίες ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Αριστείδη Αγγελόπουλο.
Β.2 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Αριστείδη Αγγελόπουλο.
Γ.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του στην ορισθείσα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, της εποπτείας και ευθύνης:
– της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας τις οποίες ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών.
– της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μόνο σε ό,τι αφορά την συντήρηση κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού, τις οποίες ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητές του σε θέματα:
— Επιμέλειας της συντήρησης και επέκτασης του φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου όπως, οδών, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών, πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, και λοιπών υπαίθριων χώρων.
— Μέριμνας για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δήμου (δημοτικός φωτισμός οδών και πλατειών και λοιπών δημοτικών χώρων, ανελκυστήρες, τηλεπικοινωνίες, κτίρια, σφαγεία, εορταστικός φωτισμός, αθλητικές εγκαταστάσεις, φωτισμός ανάδειξης δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.).
— Επιμέλειας για τη συντήρηση και επισκευή της οδοποιίας στα διοικητικά όρια του Δήμου.
— Εγκατάστασης και συντήρησης της κάθετης και οριζόντιας οδική σήμανση, της διαγράμμισης των οδών, των πινακίδων ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών καθώς και των προστατευτικών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών.
— Μελέτης, σχεδιασμού και εισήγησης για τη βελτίωση των συστημάτων και των μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης και λειτουργίας των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Δήμου.
— Επιμέλειας της συντήρησης, της εύρυθμης λειτουργίας και επισκευή όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου. Ειδικότερα για τα σχολεία, ακολουθεί τις οδηγίες και την ιεράρχηση του αρμοδίου τμήματος Παιδείας και προβαίνει σε παρεμβάσεις στις περιπτώσεις που αυτές δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητας που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στις Σχολικές Επιτροπές.
— Μελέτης και εισήγησης για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση των παιδικών χαρών καθώς και των κέντρων κυκλοφοριακής αγωγής.
— Μέριμνας για την διατήρηση σε καλή κατάσταση των παιδικών χαρών, των κέντρων κυκλοφοριακής αγωγής και την ασφαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
Γ.2 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων, στην ορισθείσα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, στην οποία μεταβιβάζει επιπλέον την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητας Γραβιάς.
Δ.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, της εποπτείας και ευθύνης του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας-δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 11 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών, στον Αντιδήμαρχο Δελφών, κ.
Νεκτάριο Μίχο και συγκεκριμένα σε θέματα:
– πολιτισμού και λειτουργίας δημοτικών δομών πολιτισμού.
– αθλητισμού, νέας γενιάς και λειτουργίας δημοτικών δομών αθλητισμού.
– Τουρισμού, πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα παιδείας
– δια βίου μάθησης και λειτουργίας δημοτικών δομών παιδείας που μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Αθανάσιο Τσονάκα ώστε αυτός να έχει την συνολική εποπτεία και ευθύνη του
συγκεκριμένου τομέα αρμοδιοτήτων λόγω της διττής του ιδιότητας ως Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών.
Δ.2 Μεταβιβάζει στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νεκτάριο Μίχο, τις συγκεκριμένες καθ’ ύλην αρμοδιότητές του:
– Της εποπτείας και ευθύνης του αυτοτελούς τμήματος εμπορίου, επιχειρήσεων και απασχόλησης (πρώην αυτοτελές τμήμα εμπορίου, καταστημάτων και επιχειρήσεων) τις οποίες θα ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών.
– Της εποπτείας και ευθύνης του αυτοτελούς τμήματος αγροτικής ανάπτυξης, αλιείας και κτηνοτροφίας τις οποίες θα ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών.
Δ.4 Διατηρεί την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της Προεδρείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών, , κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νεκτάριο Μίχο.
Δ.5 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νεκτάριο Μίχο.
Ε.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, της εποπτείας και ευθύνης σε θέματα παιδείας-δια βίου μάθησης και λειτουργίας δημοτικών δομών παιδείας τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 11 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών, στον Αντιδήμαρχο Δελφών, Αθανάσιο Τσονάκα.
Ε.2 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Αθανάσιο Τσονάκα.
ΣΤ. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Βασίλειο Πανάγου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
ΣΤ.1 Της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης τις οποίες θα ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών.
ΣΤ.2 Την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού.
Ο Δήμαρχος διατηρεί την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του:
– Της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 14 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών. Στον συγκεκριμένο τομέα διατηρούνται οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δελφών κ. Ηλία Θεοφάνη με την αρ. οικ. 17893/22-07-2016 απόφαση Δημάρχου Δελφών.
– Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 17 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών πλην των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου.
– Την εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 15 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών.
– Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς τμήματος υποστήριξης Δημάρχου, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 6 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών.
– Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού και αναπτυξιακών προγραμμάτων τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 11 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών.
Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες Δημάρχου κατά την ισχύουσα νομοθεσία και κατά τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, που δε μεταβιβάζονται με την παρούσα Απόφαση ή δε θα μεταβιβαστούν με μεταγενέστερη Απόφαση Δημάρχου, ασκούνται αποκλειστικά από το Δήμαρχο Δελφών.

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.