Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δελφών την Παρασκευή 8 Ιουνίου

Ιουνίου 7, 2018

 

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δελφών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προτάσεις του Δήμου Δελφών επί του σχεδίου νόμου: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Α. – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΤΞΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ – {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»}». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2. Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 9/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΑΜΙΝΟΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
3. Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 13/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
4. Εξέταση της από 12-4-2018 ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της υπ΄ αριθμ. 5889/26-3-2018 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
5. Παράταση προθεσμίας (4η) της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS 5001154). (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
6. Ορισμός νέου Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
7. Λήψη απόφασης για τερματισμό μισθωτικής σχέσης στη Δ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
8. Επί αιτήσεως της εταιρείας VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. για την αποτύπωση και συμπερίληψη της συνολικής έκτασης σε μια ενιαία πράξη. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
9. Επί αιτήσεως της εταιρείας VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. για την αποτύπωση και συμπερίληψη της συνολικής έκτασης σε μια ενιαία πράξη. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
12. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Χρήστου Χηρόπουλου του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
13. Λήψη απόφασης του Δήμου Δελφών για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δελφών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προτάσεις του Δήμου Δελφών επί του σχεδίου νόμου: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Α. – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΤΞΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ – {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»}». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2. Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 9/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΑΜΙΝΟΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
3. Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 13/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
4. Εξέταση της από 12-4-2018 ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της υπ΄ αριθμ. 5889/26-3-2018 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
5. Παράταση προθεσμίας (4η) της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS 5001154). (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
6. Ορισμός νέου Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
7. Λήψη απόφασης για τερματισμό μισθωτικής σχέσης στη Δ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
8. Επί αιτήσεως της εταιρείας VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. για την αποτύπωση και συμπερίληψη της συνολικής έκτασης σε μια ενιαία πράξη. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
9. Επί αιτήσεως της εταιρείας VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. για την αποτύπωση και συμπερίληψη της συνολικής έκτασης σε μια ενιαία πράξη. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
12. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Χρήστου Χηρόπουλου του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
13. Λήψη απόφασης του Δήμου Δελφών για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.