Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη στο Δήμο Δελφών

July 13, 2018

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιουλίου στις έξι και μισή το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο στην πλατεία Κεχαγιά
Η λίστα των θεμάτων έχει ως εξής :


1. Έγκριση τροποποίησης (5η) Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δελφών, έτους 2018. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
2. Αποδοχή των όρων ένταξης της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010157, ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014- 2020» (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αναπλ. προϊσταμένη του Αυτ. Τμήματος
Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού & του Δήμου Δελφών για την Πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Α΄ΦΑΣΗ». (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
4. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Δελφών για την ενίσχυση των δράσεών του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. Προϊσταμένη του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων : “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ” Β΄ ΔΡΑΣΗ. (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης ΔΕ Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8. Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
10. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης προμήθειας του υποέργου 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ της πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» ΟΠΣ 5008123. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
12. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 21/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
13. Ορισμός επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων (ΚΗΣΚ) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2018. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
14. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» (ΚΥΡΙΑ Κ΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ). (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
16. Έγκριση 4ης τροποποίησης μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
17. Έγκριση μελέτης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
18. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2018_ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)», μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης Δ.Ε. Καλλιέων ¨ΔΙΑΚΕΙΑ». (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση Μνήμης «Ολοκαύτωμα Μαυρολιθαρίου Αύγουστος 1944 – Μαρτυρικό Χωριό». (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη αθλητικής εκδήλωσης «4ο Ράλλυ Σπριντ Α.Σ.Μ.Α.». (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Επέτειο «Ναυμαχία της Αγκάλης» 2018. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Δ.Ε. Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΔΕ Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη ΔΕ Παρνασσού. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΕ Δεσφίνας. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΕ Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΕ Άμφισσας – Φωκικά. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
29. ‘Εγκριση διάθεσης πίστωσης για μεταφορά Δημοτικών Φιλαρμονικών Δ.Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εκδηλώσεις Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
31. Εκλογή υδρονομέων αρδευτικών υδάτων στις ΤΚ Γραβιάς Καστελλίων και Μαριολάτας για την αρδευτική περίοδο 2018. (Εισηγητής:
32. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
33. Συμπλήρωση της αριθ. 269/27.06.2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Κατάρτιση όρων απευθείας συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Δροσοχωρίου μετά από δύο άγονες δημοπρατήσεις». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
34. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος «Ν.ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
35. Έγκριση διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

36. Έγκριση πληρωμής οφειλής. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
37. Έγκριση χορήγησης άδειας περί βελτίωσης βατότητας κοινοτικού δρόμου στη θέση «ΓΛΥΤΣΟ – ΑΝΘΙΜΟΣ» της Δ.Ε. Δεσφίνας για την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
38. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 211/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση Κανονισμού Στάθμευσης της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
40. Ορισμός νέου Προέδρου στην Επιτροπή Μέριμνας Εθνολογικού – Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
41. Ορισμός νέου εκπροσώπου στον ΣΠΟΑΚ «ΑΡΙΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 

www.amfissaface.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.