Δήμος Δελφών : Πρόσκληση Δ.Σ (12/9/2018)

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3)
κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων &
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας,
κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ
Παρακαλούμε όπως την 12η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18.00 ́ , προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια
συνεδρίαση, με θέματα:


1. Ενημέρωση του Σώματος για τις εξελίξεις σχετικά με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2. Τροποποίηση της αριθ. 412/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης του ζητήματος των ΡΟΜΑ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
3. Έγκριση κάλυψης κενής θέσης στο Κέντρο Κοινότητας Δελφών. (Εισηγήτρια: κ.
Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).
4. Τροποποίηση (7η) Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Εισάγεται από την Εκτελεστική
Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Κατανομή της τρίτης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2018,συνολικού ποσού
76.920,00€. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών
Υπηρεσιών).
8. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 00-8261.001 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών
Υπηρεσιών).
9. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
10. Συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Αναπτυξιακής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για ΚΑ 15-6471 (Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων), ΚΑ 15-6473 (Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων) και ΚΑ 00-
6735 (Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία). (Εισηγήτρια: κ.
Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου
Μάθησης).
12. Τροποποίηση της αριθ. 370/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα: «Έγκριση μετακίνησης
αιρετών του Δήμου Δελφών στο Συμπόσιο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο του Yale

Σελίδα 2 από 3
02-06/10/2018 και εξειδίκευση πιστώσεων». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
13. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και εξειδίκευση πιστώσεων για συμμετοχή στην
διοργάνωση «Τουρισμός και Γαστρονομία- Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
ΤΕΛ ΑΒΙΒ 15-19 Οκτωβρίου 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
14. Τροποποίηση σύμβασης της προμήθειας «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Ιτέας. (Εισηγητής:
κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
15. Τροποποίηση της αριθμ. 357/22-8-2018 Α.Δ.Σ. με θέμα «Διαγραφή οφειλής από
μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων έτους 2016». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
17. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιϊας»
με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
18. Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β ́ΦΑΣΗ».
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
20. Εξέταση της από 20-7-2018 ένστασης της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου
Κίρρας» κατά της υπ ́ αριθμ. 12515/29-6-2018 απόφασης επιβολής ποινικής
ρήτρας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία
Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 1ου Πρωτοκόλλου
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
22. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 24/2018( 1η επικαιρ. 15/18) μελέτης
του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη
Δ.Τ.Υ,).
23. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 25/2018( 1η επικαιρ. 28/17) μελέτης
του έργου με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
24. Έγκριση 1ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 1ου
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του
έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης – Συντήρηση δρόμου και διευθέτηση
ομβρίων στην Τ.Κ. Σερνικακίου». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη
Δ.Τ.Υ,).
25. Έγκριση 1ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 1ου
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του
έργου: «Αποκατάσταση δαπέδου προαύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Δ.Κ.
Δελφών». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
26. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δεξαμενής Προσηλίου»
Α.Μ. 4/2009. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
27. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Βελτιώσεις της κυκλοφοριακής ρύθμισης της
Δ.Κ. Άμφισσας». (Εισάγεται αό την ΕΠΣ, Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου,
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
28. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ.
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,).
29. Γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλάσσιου χώρου για εκτέλεση
του έργου εξυπηρέτησης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή

Σελίδα 3 από 3
̈ΟΡΜΟΣ ΚΟΝΤΙΝΟΒΑ» Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος
Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
31. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κατ ́ άρθρο 281 παρ. 3 του Ν.3463/2006.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
32. Έγκριση απονομής τίτλου «Επίτιμου Δημότη Δήμου Δελφών» στον καθηγητή
Ψυχιατρικής Παιδοψυχιατρικής κ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο. (Εισηγήτρια: κ.
Ελισάβετ Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Πρόεδρος Δ.Σ.).
33. Απόδοση τιμής στον π. Δήμαρχο Ιτέας κ. Παναγιώτη Μανδρέκα, στα πλαίσια
εορτασμού της Ναυμαχίας της Αγκάλης 2018, για τη συνολική προσφορά του.
((Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
34. Διοργάνωση δεκαήμερου (από 12 έως 20 Οκτωβρίου) καλλιτεχνικού φεστιβάλ με
την επωνυμία «Εν Δελφοίς εστίν ο τόπος» σε συνεργασία με την Εταιρεία Μέριμνας
& Αποκατάστασης Ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,
συγχρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Ιωάννη Φ. Κωστόπουλου. (Εισηγητής: κ.
Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
35. Έγκριση διάθεσης χρηματικού ποσού για την εκπλήρωση του σκοπού του
Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος,
Αντιδήμαρχος).
36. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη ΔΚ ́Αμφισσας για την «Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας 2018» και την «Λευκή Νύχτα». (Εισηγητής: κ.
Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
37. Τροποποίηση της 554/18-12-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα
«Λήψη απόφασης μετονομασίας οδών της Τ.Κ. Γαλαξιδίου». (Εισηγητής: κ.
Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ – ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.