Δήμος Δελφών/Δημοτικό συμβούλιο 17ης Δεκεμβρίου 2018/Τα θέματα

 

Παρακαλούμε όπως την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 ́ , προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια
συνεδρίαση, με θέματα:


1. Τροποποίηση (10η) του Τεχνικού προγράμματος 2018 με ταυτόχρονη
αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή,
εισηγητής κ. Δήμαρχος).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2019. (Εισάγεται
από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής κ. Δήμαρχος).
4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,

προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Διαγραφή οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών
Υπηρεσιών).
6. Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Γαλαξιδίου, οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος
Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ.
έτους 2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών
Υπηρεσιών).
8. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το 2019. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Συγκρότηση επιτροπών βεβαίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών του ν. 4412/2016

για το 2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών
Υπηρεσιών).
10. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών του άρθρου 127 του
ν. 4412/2016 για το 2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος
Οικ/κών Υπηρεσιών).
11. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια
«Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
12. Έγκριση Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους

2015. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
13. Έγκριση Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους
2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
14. Έγκριση Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους
2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

 

Σελίδα 2 από 4
15. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017,
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία
Κληροδότημα Νικολάου Μάμα.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
16. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017,
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία
Κληροδότημα Ανδρέα και Μαρίκας Μιχαλόπουλου.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά
Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
17. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017,
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία
Κληροδότημα Ιωάννη Χ. Αναστασόπουλου.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά
Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
18. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017,
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία
Κληροδότημα Κων.Γερασάκη.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος
Γρ. Κληροδοτημάτων).
19. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017,
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία
Κληροδότημα Λουίζας Νικολοπούλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
20. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα. (Εισηγήτρια: κ.
Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
21. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Ανδρέα και Μαρίκας Μιχαλόπουλου.
(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
22. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Ιωάννη Χ. Αναστασόπουλου.
(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
23. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Κων.Γερασάκη. (Εισηγήτρια: κ.
Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
24. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Λουίζας Νικολοπούλου. (Εισηγήτρια:
κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
25. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
26. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ.
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
27. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Λουκίας Μοσκαχλαιδή.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
28. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα. (Εισηγήτρια: κ.
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
29. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Κων/νου Παπαβιέρου.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
30. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Αθανασίου Δεδουσόπουλου.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
31. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δωρεά Ευαγγελίας και
Αικατερίνης Γαζή – Καρελλά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

Σελίδα 3 από 4
32. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης για τα ελαιοκτήματα του Κληροδοτήματος
Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).
33. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης για τα ελαιοκτήματα του Κληροδοτήματος
Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).
34. Παράταση ισχύος της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων πρ/σμού μέχρι
1.000.000€ (χωρίς ΦΠΑ) έτους 2018, που συγκροτήθηκε με την αρ.
537/18.12.2017 απόφαση Δ.Σ., έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών ήδη
δημοπρατημένων έργων. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ.).
35. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων πρ/σμού
μέχρι 60.000€ (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2019. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης
Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
36. Έγκριση και παραλαβή της προμελέτης οδοποιϊας, της τοπογραφικής και
γεωλογικής μελέτης με τίτλο: «Περιφερειακή οδό Άμφισσας στο τμήμα
διασταύρωση με οδό προς Αγία Ευθυμία έως Κάστρο Άμφισσας». (Εισηγητής: κ.
Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
37. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης σκοπιμότητας – προμελέτης του έργου
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν.
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
38. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ.
Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
39. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς
Μαριολάτας» Α.Μ. 37/2018. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν.
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
40. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής:
κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
41. Έγκριση 3ου και τελικού ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΙΥ ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ.).
42. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης
Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης
Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ.
Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
45. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και ορισμός μελών – εκπροσώπων του Δ. Δελφών στην κοινή
επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν.
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
46. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ.
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
47. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Νίκη
Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού).
48. Έγκριση τοποθέτησης Μνημείου στην πλατεία Ικάρων Άμφισσας – ολοκλήρωση
διαδικασίας ανοιχτής πρόσκλησης. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος,
Αντιδήμαρχος).

Σελίδα 4 από 4
49. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για ΚΑ:15-6471 (Έξοδα Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων). (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του
Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
50. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ.
Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
51. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήσεως ένταξης του Δήμου Δελφών στο έργο
με τίτλο « Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα
με τις διατάξεις του π.δ.99/2017» από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Εισηγητής: κ.
Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
52. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ΤΜ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
53. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου,
Αντιδήμαρχος).
54. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης προς χρήση εκ περιτροπής της αίθουσας του
πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Μαυρολιθαρίου στο μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΩΤΩΝ».
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
55. Έγκριση προμήθειας διαφόρων μηχανημάτων και οργάνων εξοπλισμού του
Λυκείου Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ. Κων. Γερασάκη της
ΔΚ Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
56. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου
από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ. Κων. Γερασάκη της ΔΚ Γαλαξιδίου.
(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
57. Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, για το σχολ. έτος 2019-2020.
(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
58. Μετονομασία 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος
Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
59. Κατανομή της 4ης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
σχολείων και δαπάνη για τη σχολική τροχονόμο, έτους 2018. (Εισηγητής: κ.
Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΕΠ).
60. Αντικατάσταση μελών Διοικ/κού Συμβουλίου Δ.Ε.Π. Δήμου Δελφών. (Εισηγητής:
κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΕΠ).
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ – ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ

karteria1.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.