Τι είναι τα “Δελφικά Παραγγέλματα” ;

Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019

Οι  δελφικές εντολές  είναι συλλογές από αποφθέγματα που είχαν χαραγμένο στο προθάλαμο του πρόναου, πάνω στις παραστάδες της πύλης του κυρίως ναού, στην ολίσθηση του ναού και στα κολόνια περιμετρικά του  Μαντείου των Δελφών . Ηταν οι υποθήκες που παρέδωσαν οι Ιερείς και οι Επτά Σοφοί στις επερχόμενες γενιές, ωφελήματα ανθρώπους ες βίον.

Οι εντολές αυτές ήταν λιτό αποφθέγματα από 2 έως 5 λέξεις αλλά με τη σοφία, και οι περισσότεροι ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας ( Θαλής  ο Μιλήσιος,  Πιττακός  ο Μυτιληναίος,  Βία ο ΠρινέύςΣόλων ο ΑθηναίοςΚλεόβουλος  ο ΡοδίδοςΠεριανδρος  ο Κορίνθιος,  Χίλων ο Λακεδαιμόνιος ) ή ήταν χαραγμένα στο προθάλαμο του Προνάου ή στις παραστάδες της πόρτας του μεγάλου ναού ή πάνω στον υπώφυλλο ή πάνω στις πολυάριθμες στήλες που είχαν τοποθετηθεί στα πλευρικά τοιχώματα περιμετρικά.

Παραγγελίες

 • Νομῳ πειθαρχίας (Να διδαχθεί στο νόμο)
 • Θεοί σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)
 • Γονέσιος αδίδ (Να σέβεσαι τους γονείς σου)
 • Ἡττῶ ὑπέρ δίκαιο (Να καταβάλει για το δίκαιο)
 • Γνῶθι μαθών (Γνωρίστε αφού μάθεις)
 • Ἀκουας νόη (Κατανόσε μετά ακούσεις)
 • Σαυθάνω іσθι (Γνωρίστε τον εαυτό σου)
 • Ἑ стιαν τιμά (Να τιμάς την εστία σου)
 • Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχεί τον εαυτό σου)
 • Φίλοι βοήθεια (Να βοηθάς τους φίλους)
 • Θυμόϋ κράτη (Να παρακρατήσεις τον θυμό σου)
 • Ὅρκῳ μὴ χρῶ (Να μην ορκίζεσαι)
 • Φιλίαν ἀγάπα (Να αγαπάς την φιλία)
 • Παιδείας ἀντέχου (Να προσηλωθείτε στην εκπαίδευσή σου)
 • Σοφίαν ζήτει (Να αναζητά την σοφία)
 • Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορίσουν κανένα)
 • Παπαίνει ἀρετήν (Να πείνει την αρετή)
 • Πραιττε δικααια (Να πράττει δικαια)
 • Φίλοι εσυνοί (Να ευνοούν τους φίλους)
 • Χ χ ὺ ὺ μ ου ου (((Προφύλαξη από τους εχθρούς)
 • Ευγένην ουσσεί (Να είσαι ευγενής)
 • Κακίας ἀπέχου (Να αποσχει από την κακιά)
 • Εφφημος יσθι (Να έχεις καλή φήμη)
 • Ἄκουε πάντα (Να ακούν τα πάντα)
 • Μηδέν ναι (Να μην υπερβάλλεις)
 • Χρόνου φίδτου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)
 • Ὕβριν μισε (Να μισείς την ένταση)
 • Ἱκέτα αδίδ (Να σέβεσαι τους ικετες)
 • Υἱοὺς παίδευε (Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)
 • Ἔχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)
 • Δόλον φοβοῦ (Να φοβάσαι το δόλο)
 • Εὐλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)
 • Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)
 • Ὅσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)
 • Γνοὺς πρᾶττε (Να πράττεις με επίγνωση)
 • Φόνου ἀπέχου (Να μη φονεύεις)
 • Σοφοῖς χρῶ (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)
 • Ἦθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)
 • Ὑφορῶ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)
 • Τέχνῃ χρῶ (Να ασκείς την Τέχνη)
 • Εὐεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)
 • Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)
 • Ἐλπίδα αἴνει (Να δοξάζεις την ελπίδα)
 • Διαβολὴν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)
 • Δικαίως κτῶ. (Να αποκτάς δίκαια)
 • Ἀγαθοὺς τίμα (Να τιμάς τους αγαθούς)
 • Αἰσχύνην σέβου (Να σέβεσαι την εντροπή)
 • Εὐτυχίαν εὔχου (Να εύχεσαι ευτυχία)
 • Ἐργάζου κτητὰ (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)
 • Ἔριν μίσει (Να μισείς την έριδα)
 • Ὄνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)
 • Γλῶτταν ἴσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)
 • Ἕπου θεῷ (Ακολούθα τον θεό)
 • Ὕβριν ἀμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)
 • Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)
 • Λέγε εἰδώς (Να λες γνωρίζοντας)
 • Βίας μὴ έχου (Να μην έχεις βία)
 • Ὁμίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)
 • Φιλοφρόνει πᾶσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)
 • Γλώττης ἄρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)
 • Σεαυτόν εὖ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)
 • Εὐπροσήγορος γίνου (Να είσαι ευπροσήγορος)
 • Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ (Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)
 • Πόνει μετὰ δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)
 • Πρᾶττε ἀμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)
 • Ἁμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)
 • Ὀφθαλμοῦ κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)
 • Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)
 • Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)
 • Εὐγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)
 • Ὁμόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)
 • Ἄρρητα μὴ λέγε (Να μην λες τα άρρητα)
 • Ἔχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)
 • Γῆρας προσδέχου (Να αποδέχεσαι το γήρας)
 • Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)
 • Εὐφημίαν ἄσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)
 • Ἀπέχθειαν φεῦγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)
 • Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)
 • Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)
 • Μανθάνων μὴ κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)
 • Οὓς τρέφεις αγάπα (Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)
 • Ἀπόντι μὴ μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)
 • Πρεσβύτερον αἰδοῦ (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)
 • Νεώτερον δίδασκε (Νὰ διδάσκεις τοὺς νεώτερους)
 • Πλούτῳ ἀπόστει (Νὰ ἀφίστασαι τοῦ πλούτου)
 • Σεαυτὸν αἰδοῦ (Νὰ σέβεσαι τὸν ἑαυτό σου)
 • Μὴ ἄρχε ὑβρίζων (Νὰ μὴν κυριαρχῇς μὲ ἀλαζονεία)
 • Προγόνους στεφάνου (Νὰ στεφανώνῃς τοὺς προγόνους σου)
 • Θνῇσκε ὑπὲρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)
 • Ἐπὶ νεκρώ μὴ γέλα (Να μην περιγελάς τους νεκρούς)
 • Ατυχόντι συνάχθου (Να συμπαθείς με την δυστυχή)
 • Τύχῃ μὴ πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)
 • Τελούτα ¶λυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.