Νεοεκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Οδηγός για όσα πρέπει να προσέξουν

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Το Υπουργείο Εσωτερικών έκδωσε την αριθμ. 86 / 20.8.2019 Εγκύκλιο του, που αποτελεί ένα Οδηγό για τους νεοεκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους.

Οι κ.κ. Π. Θεοδωρική και Θ. Ο Λιβάνιος έδωσε τις κατευθύνσεις για την εύρεση κάθε στοιχείου και πληροφορίας που θα πρέπει να γνωρίζει ο νεοεκλεγέντος δημοτικός σύμβουλος προκειμένου να ασκεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά του και να ανταποκρίνεται επιτυχώς στον ρόλο του.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, όπως αναγράφεται στον Οδηγό, οφείλει:

– Να συμμετάσχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών στις οποίες είναι μέλος.

– Να διαθέτει πάντα τον απαραίτητο χρόνο και να προετοιμάζεται για τις συνεδριάσεις αφού έχει λάβει γνώση, έγκαιρα, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

– Να εκτελεί με την επιμέλεια των καθηκόντων του και κάθε εργασία που αναθέτει το Συμβούλιο.

– Να γνωρίζει το πλαίσιο λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Για το λόγο αυτό πρέπει να μελετήσετε τον Κανονισμό λειτουργίας του δικού του Δημοτικού Συμβουλίου.Σε περίπτωση που το οικείο Συμβούλιο δεν έχει δικό του Κανονισμό, ισχύει ο πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

– Να γνωρίζει, ιδιαίτερα, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Δήμου.

– Να εκφράζει την γνώμη του και να ψηφίζει κατά της συνείδησης, επιδιώκοντας πάντοτε την εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών.

– Να ζητήσει από τον Πρόεδρο, τον Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιπροσώπους των Αντιπροσώπων και συγκεκριμένα στοιχεία που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του.

– Να καταθέσει γραπτές ερωτήσεις, δια του Προέδρου προς τον Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Προκειμένου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ασκούν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο την εντολή που έχουν λάβει, να απολαμβάνουν μια σειρά διευκολύνσεων, οι οποίες συνιστούν ιδιαίτερη συντακτική θέση.

Ωστόσο, η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων εκ μέρους του δημοτικού συμβούλου μπορεί να επιφέρει την επιβολή της ποινής της αργίας ή ακόμα και της έκπτωσης.

Έτσι, ενδεικτικά, ένα Δημοτικό Σύμβουλος:

– Δεν μπορεί να παραμείνει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για διάστημα μεγαλύτερο των 3 συνεχόμενων μηνών εντός του έτους, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου.

– Δημοτικός Σύμβουλος που είναι Αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερες από 30 ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παραταθεί για εξαιρετικούς λόγους έως 3 μήνες, με άδεια του Συμβουλίου.

Δεν μπορεί να γίνει δεκτή η εξέταση του θέματος ή η κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου εφόσον ο ίδιος, ο σύζυγος ή ο συγγενής του μέχρι το δεύτερο βαθμό από πρόσωπο ή άτομο με αίμα ή πρόσωπο με το οποίο διατηρεί στενό δεσμό έχει υλική ή ηθική βούληση.

– Εάν είναι Αντιδήμαρχος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ετήσια δήλωση για την περιουσιακή κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να δημοσιοποιήσει τη δημοσίευσή του με την πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

– Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με τα θέματα του Δήμου και να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της βίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και της λειτουργίας του Δήμου.

Επιπλέον, στο Εγκύκλιο σημειώνεται ότι το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου είναι αξίωμα ιδιαίτερα τιμητικό. Χαίρει άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση αφού ο Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται από τον τοπικό εκλογικό σώμα με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Ως εκλεγμένος εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας και ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού προγράμματος αξιοποίησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής, στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων, στην υλοποίηση κοινωνικών δράσεων, στην οικονομική ανάπτυξη και στη διοίκηση του Δήμου σε γενικές γραμμές.

Ο Δήμος είναι αυτοδιοικούμενος Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διακριτό από το Νομικό Πρόσωπο του Κράτους. Η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να ασκεί τη δικαιοδοσία της για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, την οποία διαχειρίζεται με εκλεγμένους εκπροσώπους του τοπικού εκλογικού σώματος.

Ο Δήμος διαθέτει ένα πλήρες υπηρεσιακό μηχανισμό. Η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό αποτυπώνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) κάθε Δήμου. Ορισμένες από τις αρμοδιότητές του δεν ασκούνται από τις υπηρεσίες του, αλλά από τα νομικά πρόσωπα του (Δημόσιο Δικαίου ή Επιχειρήσεις), που έχουν διακριτές διοικήσεις. Ο Δημοτικός Σύμβουλος θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει τόσο τον ΟΕΥ όσο και το πλαίσιο λειτουργίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο του Δήμου και έχει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν και δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των άλλων οργάνων (Δημήτρης, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή της Ποιότητας Ζωής). Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει στα υπόλοιπα συλλογικά όργανα διοίκησης, δηλ. στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι επιφορτισμένη με τις λειτουργίες οικονομικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού και με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει σημαντικές αρμοδιότητες σε θέματα ποιότητας ζωής καθώς και σε θέματα αστικής και περιβαλλοντικής φύσης. Μπορεί επίσης να αποκτήσει την ιδιότητα του Αντιδήμαχου.

Η δράση του Δήμου επιτηρείται από τις Υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ και την επιλογή των αντίστοιχων ΟΤΑ. Η εποπτεία αυτή περιορίζεται αυστηρά στον έλεγχο της νομιμότητας της δράσης των πράξεων του και στον πειθαρχικό έλεγχο των Αιρετών. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση τους.

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε τον Οδηγό του Υπουργείου Εσωτερικών από  ΕΔΩ  .

ΠΗΓΗ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.