Οι αντιδήμαρχοι των Δελφών και οι αρμοδιότητές τους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/09/2019

 Α.  Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδήμαρχους του Δήμου Δελφών, με θητεία από 03/09/2019 έως 31/12/2020.

1.  Τον  Νικόλαο Λουπάκο , Αντιδήμαρχος στην Δημοτική Ενότητα Αμφισσάς και τον αρμόδιο φορέα της Διεύθυνσης Οικονομικών.

2.  Τον  Γεώργιο Τσατσώνη , Αντιδήμαρχος στην Δημοτική Ενότητα Ιτέας και καθ ‘ύλην αρμόδιος:

α.  Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

β.  Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δομής

3.  Τον  Ευθυμίου Γρίβα , Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου με αρμοδιότητες στο Ανώτατο Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού.

4. ΤΗΝ  Χρυσάφω Σεγκούνη , Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Δελφών και καθ ύλην αρμόδια του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας.

5.   Τον  Ευστάθιο Μαντζώρο , Αντιπροσωπεία Δεσφίνας κατά υλην αρμόδιο:

α.   Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου

β. Του συντονισμού των κοινών δράσεων και ενεργειών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης Υδάτων και του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας.

6. Τον  Ευάγγελο Κούσουλα , Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα του Παρνασσού και από το αρμόδιο τμήμα του ανεξάρτητου τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Κτηνοτροφίας.

7. ΤΟΝ  Χαρίλαο Αγαπητό , Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων και καθ ύλην αρμόδιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας .

Β. Στους κατά τόπους Αντιδήμαρχοι μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η  ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένα στην Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

2. Την χορήγηση των αδειών του προσωπικού της Δημοτικής Ενότητας.

3. Η φροντίδα για τη συντήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

4. Την υπογραφή, βεβαιώσεις, πιστοποιητικών, όλων των τύπων αδειών, διαταγών κυκλοφορίας οχημάτων, επιβολής κυρώσεων και κάθε είδους διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες και αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

5.  Την διάθεση των κοινόχρηστων χώρων και πλατειών σε καταστήματα για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

6.  Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δημαρχείου που ορίζονται στους οικείους κανονισμούς του Δήμου και αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

7. Η συνεργασία με τους Προεδρεύοντες των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

8. Την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα Δημοτικής Ενότητας.

9. Την αρμοδιότητα τελεσης πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.

10. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διασφάλισης των εσωτερι κών και των περιουσιακών στοιχείων.

11. Την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.

12. Την παρακολούθηση της αποκομιδής των απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, του περσίνου, του δημοτικού φωτισμού και κάθε άλλου έργου, εργασίας ή υπηρεσίας που εκτελείται στην Δημοτική Ενότητα από το Δήμο ΔΕΥΑ . ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων και δεν μπορεί να προβλεφθεί με την παρούσα απόφαση.

13. Την ευθύνη για τη χορήγηση της χρήσης – διάθεση των χώρων και των χώρων της δημοτικής ενότητας για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και για κάθε είδος αθλητικών εγκαταστάσεων.

14.  Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για μελέτες, προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, μέχρι το ποσό που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για άμεσες αναθέσεις, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στο δημοτικό προϋπολογισμό και αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

Στις περιπτώσεις που οι προμήθειες ή η παροχή υπηρεσιών αφορούν περισσότερες από μία δημοτικές μονάδες οι σχετικές αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας με τον μεγαλύτερο πληθυσμό.

Σε περίπτωση που στην Δημοτική Ενότητα δεν έχει οριστεί αρμόδιος Αντιπρόεδρος της σχετικής αρμοδιότητας ασκεί ο Αντιδήμαρχος της πλησιέστερης σε απόσταση Δημοτικής Ενότητας.

15 . Υπογραφή των διακηρύξεων, συμβάσεων και άλλων εγγράφων ή αποφάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις μισθώσεις ή τις μισθώσεις ακινήτων που έχουν αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

16.  Συνυπάρχουν οι βεβαιωτικοί κατάλογοι που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

Γ. Στους υπηκόους των Αντιπροσώπων μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.  Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών που περιγράφονται στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου με εξαίρεση εκείνες που θα μεταβιβαστούν σε άλλους Αντιδήμαρχους, Εκτελεσμένους Συμβούλους, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ή θα διατηρηθούν στην δικαιοδοσία του Δημάρχου.

2.  Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης τους.

3.  Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που ορίζονται στους οικείους κανονισμούς του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης τους.

4.  Συνυπογράφουν τους βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης των.

5.  Υπογράφουν τις διακηρύξεις, τις συμβάσεις και ότι άλλο έγγραφο ή απόφαση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τις μισθώσεις ή τις μισθώσεις ακινήτων που έχουν αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης τους.

§ Οι μεταβιβασμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται και δεν μπορούν να προβλεφθούν με την παρούσα απόφαση αλλά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

§ Στις περιπτώσεις που οι προμήθειες, τα έργα, οι μελέτες ή η παροχή υπηρεσιών αφορούν περισσότερες από μία υπηρεσίες του Δήμου, αλλά ανατίθενται συνολικά, οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από το Ανεξάρτητο Αρχείο, στην ευθύνη του οποίου αναλογεί το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, ο οποίος υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις των διαγωνισμών και συνυπογράφει τις χρηματικές εντολές δαπανών.

§  Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες δημάρχου κατά την ισχύουσα νομοθεσία και κατά τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, που δε μεταβιβάζονται με την παρούσα Απόφαση ή δε μεταβιβαστούν με μεταγενέστερη Απόφαση Δημάρχου, ασκούνται αποκλειστικά από το Δήμαρχο Δελφών.

Δ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Λουπάκος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Τσατσαρώνη.

2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων:

Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχου Νικόλαου Λουπάκου και Γεωργίου Τσατσαρώνη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδήμαχου Χρυσάφου Σεγκούνη, που απουσιάζει ή εμποδίζει, ασκεί τον Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδήμαρχου Χαριλάου Αγαπητού, που απουσιάζει ή εμποδίζεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ευστάθιος Μαντζώρος και αντίστροφα.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδήμαρχου Ευθυμίου Γρίβα, που απουσιάζει ή εμποδίζεται, ασκεί τον Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κούσουλας, και αντίστροφα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.