Ο τέως δήμαρχος Δελφών Θανάσης Παναγιωτόπουλος απαντά στην ανακοίνωση της δημοτικής αρχής για τα οικονομικά του δήμου

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

:: Η χθεσινή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Της Δημοτικής αρχής  ( Πρώτη ουσιαστικά έπειτα Από  5  εβδομάδες Περί ΤΩΝ Οικονομικών ΤΟΥ Δήμου μας εκδόθηκε ΓΙΑ ΝΑ υπηρετήσει Το καθόλου Πρωτότυπο αφήγημα Της  « καμένης Γης ».

ΠΙΟ πριν Όλο Το Καλοκαίρι Το το η Υπό αναμονή τότε Νέα δημοτική Αρχή διέσπειρε ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ αριστερά φήμες Περί δήθεν προβληματικής ΚΑΙ ελλειμματικής Δ . Ε . Υ . Α .,  Πλην όμως ο Ισολογισμός  ( ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσης Τα Τα ΤΟΥ πρώτου κιόλας έτους Της Επιχείρησης (2018),  που παρέδωσε ΠΡΟ ολίγων εβδομάδων ο ορκωτός Λογιστής απέδειξε πλεόνασμα εκατοντάδων χιλιάδων ΕΥΡΩ .

 

Ο Δήμαρχος Δελφών κ Παναγιώτης Ταγκάλης ενημέρωσε χθες  (08.10.2019)  τους συμπολίτες μας παραθέτοντας κάποια στοιχεία ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας χρεώνει περίπου  4  εκατομμύρια ευρώ .

 

Γνωρίζει ασφαλώς Καλά ο ίδιος Οτι ΟΤΑΝ αναλάβαμε Εμείς ΤΗΝ αντίστοιχη περίοδο ΤΟΥ  2014,  Το το η ΕΠΙΣΗΜΗ βεβαιωμένη ζημία  ( χρέος ΤΟΥ Δήμου Δελφών ανερχόταν συνολικά ΣΤΑ  16  εκατομμύρια ΕΥΡΩ Κι ΑΥΤΟ Όχι επειδή Το ΛΕΜΕ Εμείς ΑΛΛΑ επειδή βεβαιώνεται Από τουςισολογισμούς  –  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσης Τα Τα ΤΩΝ ΕΤΩΝ  2011, 2012, 2013  και  ( Πολύ πρόσφατα ) το 2014,  που έχουν ελέγξει ΟΙ ορκωτοί λογιστές και ουδείς ΕΧΕΙ αμφισβητήσει ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ούτε κατά Κεραία .

 

Κάτι πρέπει συνεπώς ΝΑ έκανε το η Προηγούμενη δημοτική Αρχή ώστε ΝΑ αποπληρωθούν ΟΙ ζημίες αυτές  ( ΟΙ περισσότερες τουλάχιστον ) …

 

ΚαιναιμενείναιαλήθειαότιεπιχορηγηθήκαμεαπότοΥπουργείοΕσωτερικώνσυνολικάγιαποσόπερίπου 3,5 εκατομμυρίωνευρώόμωςαυτόδενήτανκαθόλουαυτονόητοκαιπροέκυψεέπειτααπόμεγάλοαγώνακαιχάρηστηνεντατικήκαιεπίμονηδιαπραγμάτευσημετοαρμόδιοΥπουργείο (πουσεπολλέςπεριπτώσειςήταναρχικάαντίθετοαλλάστηνπορείατοπείσαμεναμεταστρέψειγνώμη).

 

ΚαιφυσικάόπωςείναιγνωστόκαιαποδεδειγμένοπολλάεκατομμύριαπαλαιώνοφειλώνπληρώθηκαναπόταΤαμείατουΔήμουμαςκατάτηδιάρκειατηςδικήςμαςθητείας.

 

Κιεμείςόταναναλάβαμεβρήκαμεάπειρεςυποχρεώσεις (ασύγκριταμεγαλύτερεςαπότιςτωρινές), πουέπρεπεναεξοφλήσουμεκαιβρήκαμετρόπονατοκάνουμεΚαιπολλέςδικαστικέςαποφάσειςμαςπροέκυψανγιαζητήματααπότοπαρελθόν.

 

Μόνοτοκαλοκαίριτου 2014 συμβασιοποιήθηκαναπότηναπερχόμενητότεδημοτικήαρχή (τουκΜανανάυποχρεώσειςσχεδόν 1,5 εκατομμυρίουευρώσεπερίπου 300 συμβάσειςπουυπεγράφησανκαιπροφανώςαντιστοιχούσανσεεκκρεμότητεςπουέπρεπενακλείσουνΗδικήμαςδημοτικήαρχήήτανόμωςαυτήπουπλήρωσετιςσυμβάσειςαυτέςκαιπάραπολλάάλλα!

 

Το «οικονομικόθαύμα» (κατάτηνορολογίατουκΤαγκαλή), πουονέοςδήμαρχος «φλέγεται» νααποδείξειότιδενπέτυχεηδικήμαςδημοτικήαρχήείναιότιαυτόςοΔήμοςμέσασεαπίστευτεςσυνθήκεςκατάφερεναεπιζήσειΚατάφερεναφτιάξειενέτει 2017 – 2018 προϋπολογισμούςαπότουςοποίουςδενέκρυβεμετρικταχρέητουόπωςπρωτύτερα.

 

Κιαυτόμολονότικατάτηδικήμαςδημοτικήθητεία (2014-2018) είχαμεδραματικήμείωσητωντακτικώνπόρωνπουαποδίδοντανστοΔήμομαςσυγκριτικάακόμηκαιμετηναμέσωςπροηγούμενηθητεία (2011-2013). Φτάσαμεστοσημείοναεισπράττουμεμεσοσταθμικάκατ’ έτοςαπόκεντρικούςπόρους (ΚΑΠΣΑΤΑκλπμόλιςκάτιπερισσότεροαπό 5 εκατομμύριαευρώενώστηνπροηγούμενηθητείαοΔήμοςΔελφώνεισέπραττεκατάμέσοόροετησίωςπερίτα 7,5 εκατομμύριαευρώΚιόμωςεπιζήσαμεΚαιπετύχαμεκατάκοινήομολογίακαισημαντικάπράγματα!

 

ΑςμηνπαριστάνειτηνέκπληκτηλοιπόνηνέαδημοτικήαρχήΗοικονομικήκατάστασητουΔήμουΔελφώνείναιαντικειμενικάδύσκοληκυρίωςλόγωτηςμείωσηςτωνκεντρικώνχρηματοδοτήσεωνόπωςεπανειλημμέναέχουμεπει.

 

Οι μόνες λύσεις που διαθέτουμε από  1  εκατομμύριο ευρώ ωςΔήμοςείναιαΝακυνηγήσουμετηναύξησητωνιδίωνεσόδωνπρωτίστωςμεεπενδύσειςόπωςλ.χτομεγάλοαιολικόπάρκοτηςΔεσφίνας (πουστηντελικήτουανάπτυξηπροβλέπεταινααποδίδειστοΔήμομαςετήσιουςπόρουςμεγαλύτερουςκαιβΝαπροβούμεσεεξοικονομήσειςδαπανώναπότομείςπουμπορούμεόπωςλχηεξοικονόμησηηλεκτρικήςενέργειαςμετηναντικατάστασητουοδοφωτισμού (σύμβασηηοποίαεπίσηςεκτιμάταιότιθααποφέρειμείωσηδαπανώνεκατοντάδωνχιλιάδωνευρώγιατοΔήμομαςχωρίςνακληθείναδιαθέσειοίδιοςούτεέναευρώ).

 

Εντούτοις, και στις δύο αυτές χαρακτηριστικές περιπτώσεις πουμεπολλούςκόπουςκαιμακροχρόνιαπροσπάθειαπροετοιμάσαμεεμείςησημερινήδημοτικήαρχήφάνηκεκαιεξακολουθείνασυμπεριφέρεταιανεξήγηταεχθρικά.

——————————————————————

Αμφισσα , 9  Οκτωβρίου  2019

Για λογαριασμό της δημοτικής εντάξεως

« ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ »

Ο επικεφαλής της παράταξης

Θανάσης Παναγιωτόπουλος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.