Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης σε νέο Νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

Σημαντικές αναφορές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για θέματα πολιτικής προστασίας, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέχρι την 13η Ιανουαρίου.

Με κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο έχουν δημιουργηθεί δομές και όργανα συντονισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με πλήρως διευκρινισμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και για όλους τους φορείς που εμπλέκονται, εξασφαλίζοντας τον περιορισμό των χρονοβόρων διαδικασιών λήψης κρίσιμων αποφάσεων και ανάληψης δράσεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και του καθεστώτος απόσβεσης ευθυνών.

Ενδεικτικά, συστήνονται Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία λειτουργούν σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση και συγκροτούνται σε επίπεδο Περιφέρειας με Απόφαση του Περιφερειάρχη.

Τα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π., ως αποκεντρωμένα περιφερειακά όργανα πολιτικής προστασίας, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Κατευθύνουν, σε περιφερειακό επίπεδο, το έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.) για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών,

(β) συντονίζουν την επιχειρησιακή σχεδίαση των Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α, παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίησής τους,

(γ) σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών,

δ) συνάπτουν με άλλα περιφερειακά όργανα μνημονίων συνεργασίας για την παροχή κοινής συνδρομής, ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας.

Σε κάθε Δήμο συστήνονται τοπικές Επιχειρησιακές Συντονιστικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), οι οποίες συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής του Π.Ε.Σ.Ο.Ο.Π.Π .. Τα Τ. Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής και συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρχου.

Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π, ως αποκεντρωμένα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, για τον Δημόρχη ή τον Αντιπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας ή τον εξουσιοδοτημένο Εκτελεσμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Κατευθύνουν, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της πολιτικής προστασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο σύνολο του κύκλου διαχείρισης των καταστροφών,

(β) σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών,

γ) συνάπτουν με άλλα τοπικά όργανα μνημονίων συνεργασίας για την αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι στις Περιφέρειες και τις Δημόσιες Αρχές λειτουργούν Αυτοτελείς Διευθύνσεις και συστήνονται Τμήματα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού.

Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Ανεξάρτητη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη απευθείας στην Περιφέρεια με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο αρ. 20.

Dies sind nicht alle mglichen Nebenwirkungen von Levitra. Es ist sehr wichtig, rechtzeitig behandelt zu werden, falls bei Ihnen ED diagnostiziert wird. Wie es bei aktuelleren Sedaten hufig der Fall ist, mssen Arzneimittelspezialisten mglicherweise die potenzielle Medikamentenkommunikation mit den PDE5-Medikamenten bewerten oder ihr Potenzial mit der Verbindung mit verschiedenen Fllungsmitteln in Verbindung bringen, da die Zusammenarbeit eingeschrnkt ist. Levitra hilft, die Durchblutung des Penis zu erhhen, und kann Mnnern mit ED helfen, eine Erektion zu bekommen.

Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη συντάσσει υποχρεωτικά, εντός 18 μηνών από την δημοσίευση του Νόμου, Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (και άλλες απειλές) εντός της περιφέρειας της Περιφέρειας.

Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απευθείας στο Δήμαρχομε τις αρμοδιότητες που αποτυπώνονται στο αρ.21.

Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται υποχρεωτικά εντός 18 μηνών από όταν θα δημοσιευθεί ο νέος Νόμος, Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (και λοιπές απειλές) εντός της χωρικής επικράτειας του Δήμου.

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, θα καθοριστούν οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, τα περιγράμματα θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης, τα κριτήρια στελέχωσης των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Δεδομένης της έκτασης του υπό συζήτηση νέου θεσμικού πλαισίου πολιτικής προστασίας, που εκτείνεται σε 259 σελίδες, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορείτε να δείτε:

– το  Νομοσχέδιο

– την  Αιτιολογική Έκθεση

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.