Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Αναρτήθηκε από iteanet


Άμφισσα, 20.01.2012
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρακαλούμε όπως στις είκοσι πέντε (25) Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην (ισόγεια) αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας (πλατεία  Ησαΐα), σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το …
Δήμο Δωρίδας για την τεχνική υποστήριξη κατασκευής του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Γλυφάδας – Τριζονίων», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
2.    Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Δωρίδας για την τεχνική υποστήριξη κατασκευής του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακών οικισμών Δ.Ε. Ευπαλίου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
3.    Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Δωρίδας για την τεχνική υποστήριξη κατασκευής του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Ερατεινής – Τολοφώνας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
4.    Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός οριογραμμών ¨Κοκκινορέματος¨ παρά την ιδιοκτησία Ασημίνας Σταματοπούλου στην Τ.Κ. Μουσουνίτσας Δ.Ε. Καλλιέων Δήμου Δελφών», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
5.    Έγκριση παραλαβής μελέτης «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στη θέση Πλατάνου Δ.Δ. Πολυδρόσου (υδραυλική) με (Α.Μ. 1/12) της Δ.Ε. Παρνασσού», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων δημοτικού σχολείου του Δ.Δ. Επταλόφου (Α.Μ. 47/2010), (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
7.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις χώρων-δρόμων» (αριθμός μελέτης 26/2007) πρώην Δήμου Δεσφίνας και νυν Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
8.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Επέκταση και βελτίωση Κοιμητηρίου Δήμου Δεσφίνας» (αριθμός μελέτης 15/2007) πρώην Δήμου Δεσφίνας και νυν Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
9.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Ακτομηχανικής Προστασίας Ακτογραμμής Ιτέας-Κίρρας, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Τζαβάρας, Γενικός Γραμματέας Δήμου)
10.    Έγκριση δηλωτικού σήματος (εμβλήματος) Δήμου Δελφών κατ’ άρθρο 5 παρ. 2 Ν.3852/2010, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ιντέρνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της ορισθείσας από το Δημοτικό Συμβούλιο Επιτροπής Εμβλήματος)
11.    Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Καλέντζης, Υπάλληλος Δήμου – Γραφείο Δημάρχου)
12.    Ενέργειες για την υπόθεση της δημοτικής κατασκήνωσης στη θέση «Κρόκι» της Δ.Κ. Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
13.    Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (Εισάγεται από την Επιτροπή Π.Ζ., εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
14.    Καθορισμός ανωτάτου ύψους προϋπολογισμού εξόδων (τεχνικού προγράμματος από Σ.Α.Τ.Α.) των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, κατ’ άρθρο 86 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
15.    Ορισμός δύο πολιτών της Άμφισσας ως μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Γιάγτζειος Επαγγελματική Σχολή», (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
16.    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής, (Εισηγήτρια: κ. Γιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
17.    Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 447(Πρακτ.43)/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών περί εκμίσθωσης του κοινοτικού καταστήματος Λιλαίας, (Εισηγητής: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
18.    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
19.    Λήψη Απόφασης για ορισμό δημοτικού συμβούλου ως μέλους (και Προέδρου) της Επιτροπής καθορισμού τιμήματος των ακινήτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 465(Πρ.44)/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών κατ’ άρθρα 190 και 186 Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
20.    Αντικατάσταση μελών των Επιτροπών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
21.    Χαρακτηρισμός τμήματος της οδού Καραχάλιου στη Δ.Κ. Άμφισσας ως πεζοδρόμου, (Εισάγεται από την Επιτροπή Π.Ζ., Eισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
22.    Επί αιτήσεως πολίτη (κ. Λάμπρου Θεοχάρη) για εργασίες σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Κίρρας, (Εισάγεται από την Επιτροπή Π.Ζ., Eισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
23.    Επί αιτήσεως πολίτη (κ. Δημητρίου Πούλου) για διαμόρφωση ράμπας σε πεζοδρόμιο της Δ.Κ. Άμφισσας, (Εισάγεται από την Επιτροπή Π.Ζ., Eισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
——————————————————————————————————————-
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *