Κατάρτιση των όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα στην Τ.Κ. Οινοχωρίου της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών.

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών στην Αμφισσα Φωκίδας (Πλατεία Κεχαγιά) την 15ην Μαίου 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ.-11.00 π.μ. ενώπιον της κατά νόμο   αρμόδιας επιτροπής.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί  στις 22 Μαίου 2018 ημέρα Τρίτη , την ίδια  ως άνω ώρα, στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους ,χωρίς άλλη ιδιαίτερη Διακήρυξη.

Για ολόκληρη τη Διακήρυξη, ανατρέξτε στη διαύγεια του Δήμου Δελφών, η στη σελίδα

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΠΟ2Ω9Θ-23Ε

Δείτε την προσωρινή διακήρυξη της δημοπρασίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Γραβιά, 20 Απριλίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 7247

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

Ανακοινώνεται ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Οινοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, του Δήμου Δελφών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών στη Άμφισσα Φωκίδας (Πλατεία Κεχαγιά), την 15η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.-11:00 π.μ., ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής .
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 22 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, χωρίς άλλη ιδιαίτερη Διακήρυξη.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού και για 10 (δέκα) έτη, με δικαίωμα παράτασης για άλλα 2 (δύο) έτη.
Ως κατώτατο όριο προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 1.200 € (χιλίων διακοσίων ευρώ) ετησίως, ήτοι 100 € (εκατό ευρώ) μηνιαίως.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται, ως εγγύηση στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με 1(ένα) ετήσιο μίσθωμα της αρχικής προσφοράς (1.200 € Χ 1), ήτοι ποσού 1.200 € (χιλίων διακοσίων ευρώ). Η εγγύηση αυτή, κατά την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, αντικαθίσταται με άλλη ίσου ποσού.
Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και των όρων εκμίσθωσης, αναφέρονται στη με αριθμό 7247/20-4-2018 λεπτομερή διακήρυξη δημοπρασίας που θα βρίσκεται αναρτημένη στους πίνακες των ανακοινώσεων του Δημαρχείου Δήμου Δελφών, του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Γραβιάς και του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Οινοχωρίου.
Περισσότερες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία της Δ.Ε. Γραβιάς στη Γραβιά (αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικ Τούμπας – τηλ. 2265350914 και fax 2265091128).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.