Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στις 22/12/2014

 19 Δεκεμβρίου 2014

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δελφών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.  (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών))

 2. ΄Εγκριση εξόφλησης των με αριθμ. α)190/48500334, β) 190/48503007  τραπεζικών λογαριασμών του Κληροδοτήματος Νικολάου Μάμα από το Κατάστημα ΕΤΕ Πειραιώς και μεταφορά υπολοίπων ποσών στο κατάστημα ΕΤΕ Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων)

 1. ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους  2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Κληρ/μα Νικολάου Μάμα. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων)

 2. ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Ιωάννη Αναστασόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων)

 3. ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Λουϊζας Νικολοπούλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων).

 4. ΄Εγκριση  του προϋπολογισμού οικ. έτους  2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Κληρ/μα  Ανδρέα Μιχαλόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 5. Έγκριση συμβιβαστικής λύσης μίσθωσης ισόγειου καταστήματος ιδιοκτησίας κληρ/τος .Ν.Μάμα επί της οδού Παλαμιδίου 31 στον Πειραιά. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 6. ΄Εγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ν. Σέββα. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 7. Ανάκληση των αριθ. 338,339,340, 341,342 αποφάσεων Δημ. Συμβουλίου και λήψη νέων για την έγκριση προϋπολογισμών 2015έτους Κληροδοτημάτων Δήμου (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014 (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

 9. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποοού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

12. Τροποποίηση προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Συνδέσμου Απορριμμάτων Ν.Φωκίδας για την πράξη με τίτλο “ΧΥΤΥ».(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

13. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος ».(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

14. ΄Εγκριση 2ου & Τελικού ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

15. ΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

16. ΄Εγκριση  1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: ‘Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Παρνασσού’, Δήμου Δελφών (Α.Μ. 18/2010) για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο». (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

17. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ   & 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

18. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ’’ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ’’» (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

19. ΄Εγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 175596 (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

20. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ” με προϋπολογισμό 8.620€ και λήψη απόφασης για την υλοποίησή του . (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

21. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου  ’’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ’’» (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

22. Εγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ» (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

23. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 2 «ΑΠΟΠΑΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

24. Αποδοχή του εγκεκριμένου προγράμματος “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ” 2014-2015. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος)

25. Παραχώρηση χρήσης γηπέδων. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος)

26. Τροποποίηση   Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 9 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 1. 27.  Έγκριση κανονισμού διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Δελφών (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος)

28. Έγκριση καταλόγου Δικαιωμάτων  Βοσκής για το έτος 2014 για τις Δημοτικές Ενότητες Άμφισσας και Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος)

29. Λήψη απόφασης για έκδοση εισιτηρίων  στα μουσεία του Δήμου Δελφών.(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

30. Λήψη απόφασης γιααναπροσαρμογή διδάκτρων Δημοτικών Ωδείων (Ιτέας-Άμφισσας). .(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

31. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ακινήτων ΔΕ Δεσφίνας στις θέσεις Νεραϊδολάκωμα  και Μεγάλο Πλάι Σομαλιές. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

32. ΄Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της ΔΕΠΤΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.